Dviraèiø taku – á privatø sklypà
Parayta admin Vasario 13 2012 18:52:26

Klaipëdos uosto akvatorijoje esantá deviacijos árenginá valdanti Aurelija Treèekauskienë ir uþmojais Melnragëje pastatyti dangoraiþá išgarsëjæs jos vyras Saulius Treèekauskas nenustygsta. Bræsta dar vienas skandalas, o jo ratilai gali pasiekti net Briuselá.


Iplstos naujienos

Klaipëdos uosto akvatorijoje esantá deviacijos árenginá valdanti Aurelija Treèekauskienë ir uþmojais Melnragëje pastatyti dangoraiþá išgarsëjæs jos vyras Saulius Treèekauskas nenustygsta. Bræsta dar vienas skandalas, o jo ratilai gali pasiekti net Briuselá.

A.Treèekauskienë netrukus gali pradëti individualiø namø statybas Pajûrio regioniniame parke (PRP). Èia jau skamba pavojaus varpai, kad dël tokio moters plano Lietuva privalës Europos Sàjungai (ES) gràþinti apie 10 mln. litø. Šie pinigai buvo panaudoti tiesti dviraèiø takui, vingiuojanèiam greta A.Treèekauskienës sklypo, bet dabar galinèiam tapti paprastu kaimo vieškeliu.

LÞ duomenimis, A.Treèekauskienë tëra formali suskystintø dujø terminalo atsiradimui trukdanèio deviacijos árenginio ir sklypø PRP savininkë. Pirmuoju smuiku šeimoje groja jos sutuoktinis, buvæs Valstybinës mokesèiø inspekcijos vadovo pavaduotojas S.Treèekauskas.

Teismas nurodë suderinti

“Apmaudu, kad valstybei nereikia nei dviraèiø tako, nei europiniø milijonø, panaudotø jam tiesti“, - apgailestavo LÞ kalbintas PRP direkcijos vadovas Darius Nicius. Pagal šio parko tvarkymo planà jokiø statybø šioje vietoje neturëtø bûti. „Taèiau A.Treèekauskienës sutuoktinis mûsø atsisakymà suderinti bûsimos ûkininko sodybvietës dokumentus apskundë Administraciniam teismui. Jis árodë, kad prieš karà èia bûta sodybos, kurià ketinama atstatyti. Mes šià bylà pralaimëjome visose instancijose, todël dabar galime tik skësèioti rankomis. Be to, teismas mus ir Klaipëdos rajono merijà ápareigojo suderinti sodybvietës dokumentus ir sumokëti ieškovui jo patirtas teismo išlaidas - apie 2 tûkst. litø“, - nusivylæs kalbëjo D.Nicius.

Skaityti toliau: http://www.alfa.lt/straipsnis/13685162/Dviraciu.taku..i.privatu.sklypa=2012-02-01_06-55/