Rajone ájungta þalia ðviesa dviraèiø takø plëtrai
Parayta admin Vasario 13 2012 18:53:20

Kauno rajono savivaldybës taryba patvirtino Kauno rajono dviraèiø maršrutø schemà. Jà Administracijos uþsakymu parengë UAB „Statybos strategija“. Lëšos schemai parengti buvo gautos ágyvendinant tarptautiná investiciná projektà „Nauji tiltai“, kurá finansavo Europos Sàjungos Baltijos jûros regiono 2007–2013 m. programa. Kol kas në vienas šalies rajonas tokios schemos dar neturi.


Iplstos naujienos

Kauno rajono savivaldybës taryba patvirtino Kauno rajono dviraèiø maršrutø schemà. Jà Administracijos uþsakymu parengë UAB „Statybos strategija“. Lëšos schemai parengti buvo gautos ágyvendinant tarptautiná investiciná projektà „Nauji tiltai“, kurá finansavo Europos Sàjungos Baltijos jûros regiono 2007–2013 m. programa. Kol kas në vienas šalies rajonas tokios schemos dar neturi.

Kauno rajono dviraèiø maršrutø schemoje iš viso yra 331,6 km trasos, maršrutai ir perspektyviniai maršrutai, iš kuriø 60,7 km – per uþstatytas teritorijas. Pagal kategorijas schemà sudaro: 126,6 km trasø, 79,7 km maršrutø, ir 125,3 km perspektyviniø maršrutø. Preliminarus investicijø poreikis 66,4 mln. Lt.

Parengiant šià schemà buvo atlikta dviraèiø infrastruktûros plëtros galimybiø ir poreikio (panaudojimo) vietos gyventojø kasdieniniam susisiekimui ir turizmo reikmëms analizë. Buvo tiriama Kauno rajono dviraèiø infrastruktûra; nustatytos plëtros galimybës, poreikis vietos gyventojams gerinti susisiekimo sàlygas tiek kasdienëms, tiek laisvalaikio reikmëms; numatomi nauji maršrutai jungiant juos á tinklà; numatomos jungtys su kaimyninëmis savivaldybëmis; pateikti siûlymai dël dviraèiø infrastruktûros, rekomendacijos; apskaièiuotos preliminarios investicijos.

Skaityti toliau: http://krnaujienos.lt/rajone-ijungta-zalia-sviesa-dviraciu-taku-pletrai/