Keliaukite ekologiĂ°ka transporto priemone po regioninius parkus
Parađyta admin Vasario 13 2012 18:53:59

Neries regioninio parko direkcija kvieèia lankytojus išsakyti savo nuomonæ apie dviraèiø nuomos poreiká graĂľiausiose šio parko turizmo trasose. Parko direkcijos vyr. specialistas Saulius Pupininkas aiškina, kad ĂľmonĂ«s gana aktyviai pildo internete paskelbtĂ  anketĂ  ir išsako savo nuomonæ.


Iđplëstos naujienos

Neries regioninio parko direkcija kvieèia lankytojus išsakyti savo nuomonæ apie dviraèiø nuomos poreiká graĂľiausiose šio parko turizmo trasose. Parko direkcijos vyr. specialistas Saulius Pupininkas aiškina, kad ĂľmonĂ«s gana aktyviai pildo internete paskelbtĂ  anketĂ  ir išsako savo nuomonæ.

Parko direkcija nori suĂľinoti, ar dviratis yra mĂ«giama poilsio priemonĂ«, ar jie lankĂ«si Neries regioniniame parke, kaip keliauja – po vienĂ , du ar grupĂ«mis, ar yra tekæ vykti traukiniu iki LazdĂ«nø geleĂľinkelio stoties ir kartu veĂľti dviraèius ir t.t. Vyr. specialisto teigimu, apklausa siekiama visa tai išsiaiškinti ir pagerinti turistø susisiekimĂ  su Neries regioniniu parku, o LazdĂ«nø geleĂľinkelio stotelĂ«je árengti dviraèiø nuomos punktĂ .

„MĂ«gstantiems aktyvø poilsá, keliones graĂľiomis mĂ»sø parko apylinkĂ«mis nereikĂ«tø veĂľtis dviraèiø automobiliuose. Jie atvykæ á minĂ«tĂ jĂ  stotelæ nuomos punkte galĂ«tø uĂľ prieinamĂ  kainĂ  išsirinkti dviratá“, – sako S. Pupininkas. Pasak specialisto, Neries regioniniame parke árengti penki paĂľintiniai maršrutai, kuriø ilgiausia ĂľiedinĂ« trasa kairiuoju Neries krantu driekiasi 23 km. Trasa yra labai áspĂ»dinga, nes vingiuoja miškais, pakeliui daug ávairiø gamtos ir kultĂ»ros ádomybiø. „Trejus metus bendradarbiaujame su AB „Lietuvos geleĂľinkeliai“ iš Kauno, Vilniaus á LazdĂ«nus vykstantiems keleiviams taikĂ«me nuolaidĂ  uĂľ dviraèio gabenimĂ . Nuo šiø metø ši nuolaida bus nuolatinĂ«“, – aiškina S. Pupininkas.

Specialisto teigimu, atsakydami á anketos klausimus daugiau kaip 73 proc. respondentø nurodo, kad dviraèiø nuomos punktas LazdĂ«nø geleĂľinkelio stotelĂ«je bĂ»tø reikalingas. Beveik 34 proc teigia nuolat keliaujantys po graĂľias Neries regioninio parko apylinkes ir pripaþásta, kad dviraèiø nuomos punktas „bĂ»tø naudingas, nes sudarytø galimybæ keliauti grupĂ«mis, kuriose vienas ar kitas narys neturi nuosavo dviraèio, bet norĂ«tø prisijungti prie kelionĂ«s“.

Skaityti toliau: http://www.alfa.lt/straipsnis/13685178/Keliaukite.ekologiska.transporto.priemone.po.regioninius.parkus=2012-02-01_16-10/