Dviratis, sveikata ir ðaltis: kaip visa tai suderinti
Paraðyta admin Vasario 13 2012 18:54:46

Truputá erzina tautieèiø nusivylimas þiemiškais orais. Man vos 26-eri, bet jau ne kartà išgyvenau þiemà, kai temperatûra krito þemiau 30 laipsniø. Þmonës keiksnojo sustingusius automobilius, vëluojanèius troleibusus ir šiurpø klimatà. Kodël darome iš to tragedijà? Ar mes tikrai tokie išglebæ, neatsparûs kintantiems orams, priklausomi nuo patogumø? Man atrodo, galime ištverti daug daugiau.


Iðplëstos naujienos

Truputá erzina tautieèiø nusivylimas þiemiškais orais. Man vos 26-eri, bet jau ne kartà išgyvenau þiemà, kai temperatûra krito þemiau 30 laipsniø. Þmonës keiksnojo sustingusius automobilius, vëluojanèius troleibusus ir šiurpø klimatà. Kodël darome iš to tragedijà? Ar mes tikrai tokie išglebæ, neatsparûs kintantiems orams, priklausomi nuo patogumø? Man atrodo, galime ištverti daug daugiau.

Pavyzdþiui, uþuot keikæ akumuliatoriø ar þvakes, dël kuriø neuþsiveda automobilis, galime á darbà vaþiuoti dviraèiu. Šalta, slidu, pavojinga? Bet svarbiausia – neáprasta. Kur tai girdëta: þiemà minti dviraèio pedalus. Pripaþástu, keistoka. Bet man tai – per menka prieþastis atsisakyti šio iššÃ»kio.

Kai þvarbu, galima šiltai apsirengti (yra specialios kaukës, apsauganèios veidà, pirštinës rankoms, ypaè šilti batai, slidininko kostiumai, nepraleidþiantys vëjo). Kad bûtø saugiau, padës þieminës dviraèio padangos su spygliais ir sutvarkyti stabdþiai. Taip pat – stiprios lempos ir atšvaitai.

Gerai pakaustytos padangos

Nuo ko pradëti? Ogi padangø.

Panaršius internete, prisijungus prie dviraèiø mëgëjø forumø þieminæ dviraèio padangà „su šipais“ galëtumëte nusipirkti uþ 100 litø. Parduotuvëse jos kaina – nuo 150-190 litø. Yra ir dar vienas, pigesnis bûdas – patiems pasigaminti þiemos keliams tinkamas padangas.

Kad ásitikintumëte, jog ši misija jums ámanoma, gaminti þieminiø dviraèio padangø imuosi pati – baltarankë miestietë, apie dviraèius þinanti tris dalykus: kaip minti, kaip perjungti pavaras ir kaip stabdyti.

Visà kità man papasakos dviraèiø specialistas iš Kauno Paulius Bakutis. Jis jau kelerius metus vaþinëja dviraèiu ir þiemà, ir vasarà, priklauso „velomanø” klubui ir su dþiaugsmu pasidalins þiniomis. Jis neseniai pagamino pirmàsias savo dygliuotas dviraèio padangas ir jau turi patirties.

Pirmiausia pasiruoškime reikiamas priemones.

Skaityti toliau: http://www.lrytas.lt/-13285418301326400474-dviratis-sveikata-ir-%C5%A1altis-kaip-visa-tai-suderinti.htm