Dël dviraèiø tako per Botanikos sodà - ginèai
Parayta admin Vasario 13 2012 18:55:31

Nepaisant to, kad Vyriausioji tarnybinës etikos komisija rekomenduoja iš Klaipëdos universiteto rektoriaus pareigø atleisti Vaidutá Laurënà, jis iš pareigø trauktis neskuba ir diskutuoja su miesto valdþia apie tolesnæ miesto bei universiteto strategijà.


Iplstos naujienos

Nepaisant to, kad Vyriausioji tarnybinës etikos komisija rekomenduoja iš Klaipëdos universiteto rektoriaus pareigø atleisti Vaidutá Laurënà, jis iš pareigø trauktis neskuba ir diskutuoja su miesto valdþia apie tolesnæ miesto bei universiteto strategijà.

"Tikrai nelietëme tos temos, ar V. Laurënas turi palikti rektoriaus këdæ. Mûsø susitikimo tikslas buvo aptarti Klaipëdos universiteto miestelio plëtrà ir rasti sàlyèio taškø diskutuojant apie kai kuriø objektø statybas. Akivaizdu viena - kalbëtis reikëtø kur kas daþniau", - po treèiadiená vykusio susitikimo su Klaipëdos universiteto rektoriumi sakë meras Vytautas Grubliauskas.

Pasak jo, aptariant universiteto plëtrà, akivaizdu, kad kai kurie ambicingi "Alma mater" planai dubliuojasi su miesto strategija.

"Þinia, miestas planuoja piliavietës teritorijoje statyti konferencijø centrà. Apie konferencijø centro statybas Klaipëdos universiteto miestelyje kalba ir aukštosios mokyklos vadovybë. Bet juk bûtø neracionalu, kad vienu metu mieste atsirastø identiški objektai. Laimei, universiteto vadovybei patiko mano pasiûlyta mintis, kad jie galëtø statyti parodø centrà, jo Klaipëdai labai trûksta", - komentavo V. Grubliauskas.

Panaši diskusija vyko ir dël stadionø gretimybiø. Kadangi miestas iki šiol neranda vietos, kur bûtø galima árengti stadionà su pripuèiamu stogu, pasiûlyta já statyti universiteto miestelyje.

Ko gero aršiausi ginèai vyko dël dviraèiø tako tiesimo per Klaipëdos universitetui priklausanèio Botanikos sodo teritorijà.

Skaityti toliau: http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/del-dviraciu-tako-per-botanikos-soda---gincai-685303/