Linas Vainius: apie dviraèius ir branduolinæ energetikà
Parayta admin Vasario 13 2012 18:56:22

Lietuvos dviratininkø bendrijos pirmininkas, vienas iš aktyviausiø Lietuvos þaliøjø judëjimo „Atgaja“ dalyviø, Linas Vainius neseniai viešëjo ant Rambyno kalno.


Iplstos naujienos

Lietuvos dviratininkø bendrijos pirmininkas, vienas iš aktyviausiø Lietuvos þaliøjø judëjimo „Atgaja“ dalyviø, Linas Vainius neseniai viešëjo ant Rambyno kalno.

Rambyno kalno papëdëje trumpam atokvëpiui buvo ásikûræ per 50 dviratininkø, kurie tæsë prieš kelis metus pradëtà þygá aplink Lietuvà. Pasitaikë puiki proga pakalbinti šio þygio vadovà Lietuvos dviratininkø bendrijos pirmininkà, vienà iš aktyviausiø Lietuvos þaliøjø judëjimo „Atgaja“ dalyviø Linà Vainiø. Jis þinomas kaip aktyvus branduolinës energetikos priešininkas, argumentuotai pasisakantis prieš atominës elektrinës Kaliningrado srityje statybà.

– Kokie šio dviraèiø þygio tikslai? Ar þygiai dviraèiais turi perspektyvà?

– Šá þygá sugalvojo Kauno melomanø klubas. Á kelionæ aplink Lietuvà jau keliaujame ketvirti metai. Mes esame neformalus klubas, tad ir mûsø kelionë neformali. Savo kelioniø niekam nededikuojame, keliones skiriame patys sau. Šiemet þygá pradëjæ iš Kauno stengiamës vaþiuoti kuo arèiau Lietuvos–Rusijos pasienio ir pamatyti, kaip èia gyvena þmonës. Þygyje dalyvauja dviratininkai iš ávairiø Lietuvos vietø. Vyriausiam þygio dalyviui 76 metai, jauniausiam – 14. Jûsø krašto atstovø, kiek þinau, nëra. Vaþiuodamas dviraèiu geriausiai pamatai, kaip viskas keièiasi. Akivaizdus mano pastebëjimas, kad per keletà metø yra padaryti nemaþi darbai tvarkant saugomas teritorijas, restauruojant kultûros paveldo paminklus. Puošiasi kaimai ir miesteliai. Dviratininkams daug lengviau rasti gerà atokvëpio vietà.

Dviratininkø judëjimas dar tik ásibëgëja. Aktyviausiai veikia klubai didmiesèiuose. Laukiame didesnio entuziazmo provincijoje.

Skaityti toliau: http://www.kurjeris.lt/layout/set/print/Pagegiu-zinios/Zmones/Linas-Vainius-apie-dviracius-ir-branduoline-energetika