Tarptautinio projekto CHAMP dalyviai ávertino Kaune esanèius dviraèiø takus
Parayta admin Balandio 11 2012 11:04:48

Kauno miesto savivaldybë dalyvauja projekte CHAMP, kuris apjungë ES šaliø dviraèiø transporto politikos vedanèiuosius miestus: Groningenà, Orebrà, Bolzanà, Edinburgà, Liublianà ir Burgosà. Projekto metu dëmesys skiriamas naujø priemoniø ágyvendinimui vedanèiuosiuose miestuose ir gerosios praktikos bei patirties perdavimui Europos miestams kuriant saugesnes ir palankesnes sàlygas naudotis dviraèiais.


Iplstos naujienos

Kauno miesto savivaldybë dalyvauja projekte CHAMP, kuris apjungë ES šaliø dviraèiø transporto politikos vedanèiuosius miestus: Groningenà, Orebrà, Bolzanà, Edinburgà, Liublianà ir Burgosà. Projekto metu dëmesys skiriamas naujø priemoniø ágyvendinimui vedanèiuosiuose miestuose ir gerosios praktikos bei patirties perdavimui Europos miestams kuriant saugesnes ir palankesnes sàlygas naudotis dviraèiais.

Kaunui, kaip miestui partneriui, tenka ypatingas vaidmuo perduodant CHAMP projekto rezultatus ES rytinës dalies miestams maþiau paþengusiems dviraèiø transporto plëtojimo srityje.

Kauno miestas parengs dviraèio, kaip transporto priemonës, panaudojimo strategijos veiksmø planà. Bus atnaujintas Lietuvos dviratininkø bendrijos internetinis puslapis ir jo turinys, pateikta Kauno miesto dviraèiø takø schema, jos sàsajos su Kauno rajone esanèiais dviraèiø takais, kita informacija, susijusi su dviraèiø infrastruktûra. Naudojant informacines technologijas visuomenë bus informuojama apie miesto renginius, skirtus dviratininkams. Teigiama, kad šiø priemoniø ágyvendinimas pasitarnaus dviraèiø populiarinimui bei gausins dviratininkø bendruomenæ Kauno mieste.