Vagys ásismagino kniaukti dviraèius
Parayta admin Gegus 30 2008 18:24:12

Specialistai pataria investuoti ne tik á vasariðkà transporto priemonæ – poros ðimtø litø derëtø negailëti ir jos apsaugai nuo ilgapirðèiø.

Orai jau pakankamai ðilti, o ir degalai, beje, gana brangûs, tad daugelis lietuviø mina pedalus. Tai pastebëjæ ilgapirðèiai neoficialiai atidarë dviraèiø vagimo sezonà.

Dienraðtis L.T. su nukentëjusiaisiais ir specialistais ieðkojo atsakymø á klausimus, kaip vagys áveikia net budrius dviratininkus ir ko griebtis, kad ilgapirðèiai liktø it musæ kandæ.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Specialistai pataria investuoti ne tik á vasariðkà transporto priemonæ – poros ðimtø litø derëtø negailëti ir jos apsaugai nuo ilgapirðèiø.

Orai jau pakankamai ðilti, o ir degalai, beje, gana brangûs, tad daugelis lietuviø mina pedalus. Tai pastebëjæ ilgapirðèiai neoficialiai atidarë dviraèiø vagimo sezonà.

Dienraðtis L.T. su nukentëjusiaisiais ir specialistais ieðkojo atsakymø á klausimus, kaip vagys áveikia net budrius dviratininkus ir ko griebtis, kad ilgapirðèiai liktø it musæ kandæ.

Priedanga – „Eurovizija”

Dviraèiø vagys dël grobio pasiryþæ lipti net á daugiabuèio 6 aukðtà bei pakeliui áveikti ne vienà ir net ne dvi spynas.

„Gráþau truputá po 22 valandos, dviratis dar buvo. Vagys, matyt, nutarë, kad visi þiûrës „Eurovizijos” koncertà. Jie uþklijavo mûsø aukðto visø butø akutes ir dviratá pavogë. Ryte þiûrim: nukirpta spyna guli, o dviraèio nëra!” – dienraðèiui L.T. pasakojo Ðeðkinëje gyvenantis vilnietis Alfredas. Jo ðeðiolikmetës dukters dviratá vagys nuðvilpë sekmadienio naktá.

Ponas Alfredas neþino, kaip ámanoma dar geriau rûpintis dviraèio saugumu.

„Ir laiptinë uþrakinta, ir laiptinës balkonas uþrakintas, ir dar dviratis specialia spyna prie radiatoriaus prirakintas buvo! Viskas uþrakinta – daugiau nëra kà rakinti...” – tuo, kiek daug kliûèiø dël dviraèio áveikë vagys, stebëjosi paðnekovas.

Iðgelbëjo nuleistas ratas

Vagiø sumanumas nustebino ir sostinës Pilaitës mikrorajono gyventojà Artûrà, kuris taip pat neteko dviraèio.

Dël jo ilgapirðèiai sugebëjo ásiropðti net á buto terasà. Kad dviratis taip pat buvo prirakintas, ásibrovëliø neiðgàsdino. Prieð tai jie nusuko á lubas judesio daviklius, tamsiu paros metu laiptinëje ájungianèius ðviesà.

„Bandë lipti á terasà pro vienà langà ið laiptinës, bet já esu uþtvirtinæs, kad neatsidarytø. Taèiau álipo pro kità langà. Nukirpo troselius, paëmë ir mano, ir kaimyno dviraèius. Taèiau jo ratai buvo nuleisti, todël paliko apaèioje stovëti, o manuoju iðvaþiavo, – L.T. pasakojo Artûras ir pridûrë: – Vagys áþûlëja!”

Dviraèiø mëgëjo manymu, nëra tokio plieno lyno spynø, kuriø nebûtø ámanoma nukirpti.

„Ðiais laikais yra visiems prieinamø specialiø þirkliø, kurios, aiðku, brangiai kainuoja, bet lengvai nukerpa bet kokià spynà”, – Artûras linkæs abejoti, ar yra priemoniø, galinèiø garantuotai apsaugoti dviratæ transporto priemonæ nuo vagystës.

Didmiesèiø bëda

Dviraèiø vagystës – dideliø miestø bëda. Ypaè masiðkai jie vagiami prie parduotuviø.

Neseniai Vilniuje vagys sugebëjo nugvelbti prirakintus dviraèius net prie „Akropolio”, kuriame ásikûrusi policijos nuovada, knibþda apsaugininkø ir prifarðiruota vaizdo kamerø, nekalbant apie lankytojø srautus.

Nukentëjæs jaunas vilnietis su bièiuliu dviraèius buvo prirakinæ prie specialiø stovø ties Ðiauriniu prekybos centro áëjimu. Viduje dviratininkai uþtruko apie porà valandø. Iðëjæ pamatë, kad abiejø dviraèiø nelikæ në kvapo.

Neramu ir Kaune

Laikinojoje sostinëje dviraèiø vagystës dar neágavo didelio masto, taèiau policijos pareigûnai prognozuoja, kad atðilus orams praneðimø apie dingusius dviraèius padaugës.

Pasak kaunieèiø policininkø, á juos dël vagysèiø daþniausiai kreipiasi brangiø, daugiau kaip tûkstantá litø kainuojanèiø dviraèiø savininkai.

Kaune dviraèiai daþniausiai vagiami ið sandëliukø ar laiptiniø, taip pat pasisavinami, jei paliekami lauke. Policininkai atkreipia dëmesá, kad net ir ásigijus dviraèiui prirakinti skirtà spynà nereikia prarasti budrumo. Vagys ásigudrino metalui karpyti skirtomis þirklëmis nukirpti uþrakto plieniná lynà, todël ásigijus vertingà dviratá rekomenduojama pasirûpinti kokybiðku uþraktu.

Patarimai, kaip apsaugoti dviratá

Visada rakinkite, netgi ten, kur jis uþ uþrakintø durø. Tvirtinkite ne uþ rato, o uþ rëmo, antraip jums liks tik spyna su ratu.
Efektyvu vienu metu naudoti iðkart du, bet skirtingo tipo uþraktus.
Bûkite nenuspëjami – stenkitës nepalikti dviraèio kaskart toje paèioje vietoje.
Jei dviratá pavogë, visada praneðkite pareigûnams.
Policija pataria: vagystës atveju pasiteisina dviraèiø þymëjimas – kodø ar kitokiø ypatingø þymø kalimas metale.
Dël viso pikto turëkite dviraèio nuotraukà: taip jo lengviau ieðkoti, o radus – atpaþinti.

„Dienraðtis L.T.“