Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2019-10-25 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2019-10-25 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2019-10-25 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2019-10-25 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2019-10-25 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2019-10-25 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2019-10-25 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2019-10-25 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2019-10-25 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2019-10-25 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2019-10-25 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2019-10-25 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
LT olimpieèiai: Edita Puèinskaitë

Sporto ðaka: dviraèiø sportas

Rungtis: grupinës plento lenktynës

Gimimo data ir vieta: 1975 m. lapkrièio 27 d., Naujoji Akmenë

Gyvenamoji vieta: Monsumano Termë, Italija

Ûgis: 169 cm

Svoris: 54 kg

Ðeimyninë padëtis: iðtekëjusi

Iðsilavinimas: vidurinis

Laisvalaikio uþsiëmimas: þurnalistika

Nuo kada sportuoja: 1989 m.

Buvæs treneris: Zigmas Ðniûrevièius

Dabartiniai treneriai: Valerijus Konovalovas, Roberto Rossi


 

Laimëjimai: 2000 m. Sidnëjaus olimpinës þaidynës – 25 vieta (gr. lenkt.), individualios – 10 vieta

2001 m. pasaulio èempionatas Lisabonoje – 2 vieta

2002 m. daugiadienës „La Grande Bauele Femine“ lenktynës – 4 vieta, pasaulio èempionatas Belgijoje – 18 vieta (atskiro starto lenkt.)

2003 m. pasaulio èempionatas Hamiltone – 4 vieta, daugiadienës „La Grande Bauele Femine“ lenktynës – 5 vieta

2004 m. Atënø olimpinës þaidynës – 9 vieta, individualios – 10 vieta, pasaulio èempionatas Verenoje – 5 vieta (indiv. lenkt.)

2005 m. pasaulio èempionatas Madride – 10 vieta (asm. lenkt.)

2006 m. pasaulio èempionatas Zalcburge – 23 vieta

2007 m. pasaulio èempionatas Ðtutgarte – 22 vieta

2008 m. pasaulio taurës varþybos Ðveicarijoje – 11 vieta

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT