Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2022-10-28 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2022-10-28 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2022-10-28 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2022-10-28 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2022-10-28 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2022-10-28 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2022-10-28 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2022-10-28 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2022-10-28 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2022-10-28 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2022-10-28 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2022-10-28 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Kas yra BMX

BMX (angl. Bicycle MotoCross; X raidë þymi angl. cross, kadangi X primena kryþiø, sankryþà) – dviraèiø krosas, sportas atsiradæs JAV septintojo deðimtmeèio pabaigoje.
 

Istorija

Nuo 1979 m. Amerikoje ðio sporto varþybø organizavimu rûpinasi trys federacijos (NBA, NBL), kurios vienija profesionalius dviratininkus.

Ði sporto ðaka plinta ir Europoje: Prancûzijoje, Belgijoje, Nyderlanduose. Tarptautinë BMX federacija (IBMXF) susikûrë 1981 m. ir surengë pirmajá pasaulio kroso èempionatà Pontieke, (JAV).

1993 m. BMX kaip sporto ðakà pripaþino Taptautinë dviratininkø sàjunga. Dviraèiø akrobatikos rungtis pirmà kartà debiutavo Europos èempionate 1983 m. Nuo 1995 m. pastebimas didëjantis populiarumas, daugëja þiûrovø. Rengiama daug parodamøjø rugtyniø, tokiø kaip X-games Jungtinese Valstijose.

BMX freestyle

Be race (dviraèiø kroso) (race – angl. lenktynës) yra iðskiriama ir kita ðio sporto rûðis – freestyle BMX. Tai didþiulë alternatyva race. BMX freestyle skirstomas á:

* Flatland
* Street
* Park
* Dirt
 

BMX race sportas Lietuvoje

Lietuvoje BMX race (race – angl. lenktynës) sportas atsirado gana neseniai. Vystomas tik trijuose ðalies miestuose. Prieð deðimtmetá pirmas BMX race klubas ásikûrë Ðiauliuose, vëliau – Pakruojyje ir Panevëþyje.

Respublikinëse varþybose ðiuo metu dalyvauja trys klubai:

* Ðiauliø miesto BMX sporto klubas;
* Panevëþio Maþøjø Dviraèiø sporto klubas „Ekstrimas“;
* Pakruojo BMX sporto klubas.

Yra rengiamos 4 etapø Lietuvos BMX race pirmenybës. Jas organizuoja Lietuvos dviraèiø sporto federacija ir miestas – konkretaus etapo rengëjas. Taip pat yra rengiamos sezono atidarymo (pavasará) ir uþdarymo (rudená) varþybos.

Ðalies ir tarptautinëse BMX race trasose þenkliø laimëjimø yra pasiekæ pavieniai Lietuvos maþøjø dviraèiø meistrai. Paþymëtina – ðio sporto pradininkë Lietuvoje, pasaulio BMX race èempionë ðiaulietë Vilma Rimðaitë. Tarp Baltijos ðaliø BMX race sportas labiau paþengæs Latvijoje. Ðios ðalies BMX race komanda yra tapusi Europos èempione.

http://lt.wikipedia.org

Komentarai
kipras774 liepos 09 2010 12:15:09
kur galëèiau nusipirkti bmx smiley
tautvis birelio 17 2011 09:19:45
Is manes, smiley
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

mert38
18/07/2022 08:42
freepornovideosite.net xxxmobilsex.net freexxxpornwap.com

mert38
07/07/2022 13:55
trafo izolasyon malzemeleri transformerboard

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT