Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-08-28 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-08-28 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-08-28 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-08-28 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-08-28 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-08-28 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-08-28 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-08-28 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-08-28 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-08-28 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-08-28 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-08-28 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Graþutës dviraèiø trasos

Baltijos aukðtumø ðiaurës rytø paðlaitëje, eþerais ir miðkais turtingoje kalvotoje vietovëje, prasideda graþiausia rytø Aukðtaitijos upë – Ðventoji, kuri á vienà hidrografinæ sistemà sujungia po Graþutës regionininá parkà pabirusius eþerus. Dël kalvoto reljefo, gausybës eþerø, tyro vandens, graþiø dar nepaliestos gamtos vaizdø ðis regionas vadinamas Lietuvos Ðveicarija. Kalvotu kraðto reljefu ir miðko keliukais geriausia keliauti kalnø tipo dviraèiais.

Parko teritorijoje árengtos dvi dviraèiø trasos Graþutës didysis dviraèiø trasos þiedas (45 km) ir Graþutës maþasis dviraèiø trasos þiedas (37 km). Pastaroji árengta Zarasø rajono savivaldybës iniciatyva. Dalis marðruto yra bendras abejoms trasoms, todël galite iðbandyti savo jëgas abejose þieduose. Dviraèiø trasose árengtos nuorodos, informaciniai þenklai ir nukreipianèiosios rodyklës neleis jums paklysti kelionës metu. O árengtuose stenduose rasite ne tik þemëlapius, bet ir iðsamià informacijà apie parko gamtà ir lankytinus objektus.


Graþutës didysis dviraèiø trasos þiedas

Ðis marðrutas jungia ádomiausius parko kultûros ir gamtos objektus bei ástabius kraðtovaizdþius. Dviraèiø trasa juosia vaizdingas vietoves, vingiuoja miðko keliukais ir paeþerëmis. Trasos ilgis 45 km. Kelionæ rekomenduojame pradëti Salake – bene graþiausiame regiono miestelyje, kuris garsus savo Ðv. Apaðtalø Petro ir Povilo atlaidais ir unikalia neogotikine taðytø akmenø Ðvè. Mergelës Marijos Sopulingosios baþnyèia. Jos bokðtas kyla á svaiginantá 72 m aukðtá, nuo kur atsiveria apylinkiø panorama á miestelá ir Luodþio eþerà. Graþutës regioninio parko direkcijos lankytojø centre (Laisvoji aikðtë 14, Salakas) teikiama profesionali, visapusiðka informacija apie regioninio parko lankytinas gamtos ir kultûros paveldo vertybes, kraðtovaizdá ir biologinæ ávairovæ, stovyklavimà. Lankytojø centre árengta Salako kraðto etnografinë ekspozicija ir V. Þilinskienës „Jûrø muziejus“. Jame ne vienà deðimtmetá kauptos jûrø groþybës skaièiuojamos jau ne vienu tûkstanèiu: didþiulis omaras, japonø jûros eþiukas, dþiovintas rykliukas, Indonezijos salose naudoti pinigëliai, spalvoti koralai.

Keliaujantys trasa gali aplankyti Kiemioniø piliakalná, alkakalná vadinamà Kunigokalniu, 3 pilkapynus, aplankyti energetikos muziejø, senàsias Þagarynës kaimo kapines, þydø ir totoriø kapines, pamatyti gamtos paminklais paskelbtus objektus – Salako puðá ir Egles seses. Keliaujantiems trasa pristatoma ir unikali parko gamta: benuotakinis Ðvento eþeras, ðeðtas pagal dydá ðalyje Luodþio eþeras, graþiausias þmogaus dirbtinis vandens telkinys su 50 salø – Antalieptës marios.
Nurodos neleis jums paklysti dviraèiø trasoje

Graþutës maþasis dviraèiø trasos þiedas (37 km).

Ði trasa eina pro Apirièio, Ilþikio, Asavëlio, Asavo, Tûmiðkio ir aplink Samavo eþerà. Trasa prasideda nuo Zarasø kempingo, taèiau dalis jos jungiasi su Graþutës didþiuoju dviraèiø trasos þiedu, todël galite iðbandyti savo jëgas ir abejose trasose. Keliaujant ðiuo marðrutu lankytojams suteikiama galimybë susipaþinti su Graþutës giria, pasigroþëti eþeringu-miðkingu Graþutës regioninio parko kraðtovaizdþiu, pamatyti ðias gamtos bei kultûros paveldo vertybes: Apkartø ir Samaukos pilkapynus, Bielkauèiznos piliakalná, Gulbinës liepas. O smaliþiams siûlome bûtinai apsilankyti Janinos Milaðienës ekologiniame bitininkystës ûkyje Pagrundø kaime Ðeimininkë, kuri jau daugiau nei keturiasdeðimt metø bitininkauja, mielai jus priims, skaniai pavaiðins, pamokys, kaip graþiai sugyventi su kartais taip skaudþiai gelianèiais vabzdþiais.


Dviraèiø trasose árengtos:
3 atokvëpio aikðtelës: prie Gulbinës liepos, Ðiurpelio ir Gëlinio eþerø. Jos skirtos trumpalaikiam poilsiui be nakvynës ir lauþavieèiø.
2 poilsiavietës: prie Ilþikio eþero ir Pagrundø kaime, prie bitininkystës ûkio. Jos skirtos jûsø poilsiui be nakvynës. Èia galima kurti lauþus árengtose lauþavietëse.
3 stovyklavietës: prie Asavo ir Luodþio eþerø, kuriose galima apsistoti nakvynei su palapinëmis, kûrenti lauþus árengtose lauþavietëse, yra miðko baldø ir kitos árangos reikalingos poilsiui.

Informacinis leidinys su þemëlapiu "Su dviraèiu po Graþutës regioniná parkà"

http://www.grazute.lt/index.php?topic=Content&page_id=40&parent=LANKYTOJAMS&menu_id=dvira%C4%8Di%C5%B3%20trasa

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT