Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2018-09-28 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2018-09-28 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2018-09-28 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2018-09-28 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2018-09-28 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2018-09-28 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2018-09-28 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2018-09-28 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2018-09-28 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2018-09-28 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2018-09-28 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2018-09-28 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Kas yra dviratis?
Dviratis – dviratë bemotorë, aplinkà tausojanti transporto priemonë, naudojama pramogai, susisiekimui, laisvalaikio praleidimui, turizmui, sportavimui, varþyboms. Dviraèiø sportas – olimpinë sporto ðaka. Kai kuriose ðalyse tai labai populiari transporto priemonë dël savo pigumo (lyginant su motorinëmis), praktiðkumo, tinkamumo perpildytoms miesto gatvëms, valdþios skatinimo. Jei nëra ákalnës ir kelio danga pakankamai kieta, ðiuolaikiniu dviraèiu nesunku kelias valandas vaþiuoti apie 17-23 km/val greièiu. Nuo kalno neretai ásibëgëjama ir daugiau. Ðie greièiai pakankamai dideli, todël ðiuo metu neretai dëvimas specialus dviratininko ðalmas (kai kuriuose ðalyse jis privalomas). Pagrindinë dviraèio sandara: du ratai, rëmas, balnelis, vairas ir perdavimo mechanizmas, raumenø jëga verèianti suktis ratus. Paprastesniuose dviraèiuose ðio mechanizmo perdavimo santykis fiksuotas, taèiau tokiu dviraèiu nepatogu áveikti ákalnæ, ar prireikus vaþiuoti didesniu greièiu. Daugumoje dabartiniø dviraèiø perdavimo santyká galima net ir bevaþiuojant keisti. Daþniausiai santykis keièiamas naudojant keletà skirtingo skersmens þvaigþduèiø arba stebulës pavarà. Dviraèiø ávairovë didelë, jie bûna skirti ávairiom trasom, skirtingiems vaþinëjimo stiliams. Ðiauliuose yra dviraèiø muziejus.

Iðradimas ir istorija
Dviraèio iðradimo truko ilgai, daugelio þmoniø pastangomis. Dviratá bandë iðrasti tûkstanèiai þmoniø ið ávairiø pasaulio ðaliø. Vieniems jø priklauso idëjos, kitiems – realizavimas. Pirmoji idëja buvo bandymas pakeisti arklá. Babilonijos, Egipto reljefuose, Pompëjos freskose pavaizduoti dviraèiø prototipai. Neseniai Leonardo da Vinèio uþraðuose rastas gana tobulo dviraèio eskizas. Maþdaug prieð 500 metø jis nupieðë átaisà, labai panaðø á ðiø laikø dviratá, su vienodo dydþio ratais, grandinine pavara ir pedalais, patogia sëdyne. Pirmà karà apie dviratá pradëta kalbëti 1790 metais, kai prancûzø grafas fon Sivrakas iðrado vadinamàjá “ratiná arkliukà” – paprastà mediná pagalá su gerai pritvirtintais ratais. “Ratinis arkliukas”, dar vadinamas “bëgiojimo ratu”, buvo labai populiarus XIX amþiaus pradþioje. Tokiais þaisliniais arkliukais labai mëgo vaþinëti vaikai. Bet kartà atsitiko taip, kad ant þaislinio veþimëlio neuþsikerëblino suaugæs dëdë. Ir ne ðiaip dëdë – o vyriausiasis Badeno girininkas baronas K. fon Draizas. 1817 m. liepos 12 d. Karlas Draizas ryþosi pademonstruoti savo naujàjá velocipedà, tiesioginá ðiuolaikiniø dviraèiø pirmtakà. Jis paliko savo namus Manheimo centre ir nuvaþiavo geriausiu Badeno keliu á Ðvecingenà. Nuvaþiavæs 7,5 km jis apsisuko ir patraukë namo. Visa kelionë truko kiek daugiau nei valandà. Dar po mënesio jis ryþosi dar áspûdingesniam bandymui. Siekdamas iðgarsinti naujàjá iðradimà jis praneðë nuvaþiuosiàs 51 km ið Karlsrûhës á Këlá tik per keturias valandas. Kelionæ jis pradëjo lygiai vidurdiená. Këlio policijos virðininkas patvirtino, kad K. Draizas pasirodë jø miestelyje 16.00. Dviratis uþaptentuotas 1819 m. birþelio 26 d. 1853 m. iðrastas dviratis su pedalais. Apie 1867 m. dviraèius pradëjo gaminti masiðkai Pjeras Miðo Prancûzijoje. 1870 – 1871 m. jo ámonëje dirbo jau 300 þmoniø. 1885 m. serijinæ dviraèiø gamybà pradëjo anglø firma “Rover”. Tada atsirado ávairiø modifikacijø dviraèiø.

Dviraèiø klasifikacija, stilius

Vaþinëjimo stilius – vaþinëjimo dviraèiu bûdas. Kiekvienas stilius turi bûtent jam pritaikytà dviraèio tipà ir vietas (trasas), kur juo vaþinëjama. Vienaip vaþiuojama miesto gatvëmis, kitaip leidþiantis nuo uoliniø kalnø, dar kitaip – lenktyniaujant. Universalaus dviraèio, tinkamo viskam, nëra, tad kiekvienas atsirenka, kam teikia pirmenybæ. Niekas neþino tiksliø ribø tarp stiliø, kiekvienas gali turëti savo nukrypimø. BMX dviratis BMX dviratis BMX Tai laisvas stilius, su papildomai naudojamais ávairiais árenginiais: rampomis, tilteliais ir pan. BMX dviraèiai yra su papildomomis kojø atramomis, ju vairas iðriestas i virðø, ratai labai platûs. Nekomplektuojami su tupliksais ar kontaktiniais pedalais. Visiem BMX bûdinga – maþas, labai tvirtas rëmas, nedidelis svoris. Daþniausiai vairo konstrukcija leidþia priekiniam ratui apsisukti aplink 360° kampu, ir ne vienà syká. Ratø dydis – 20“ arba 24“. BMX savoka atsirado ið Bike MotoCross. Vëliau BMX pavadinti dviraèiai skirti krosui ir trialui. Dar iððifruojama kaip Modified Bike Xtreme. Trialas MTB dviraèiais iðsirutuliojo ið BMX. BMX sportu-akrobatika uþsiima miesto paaugliai. Ðis jø laiko praleidimas pritraukia didelá þiûrovø skaièiø. Masiðkai gaminami BMX dviraèiai visiðkai supaprastinti, paprasèiausi modeliai yra pigûs. Vyresnio amþiaus vaikai ir paaugliai jais bando atlikti ir atlieka stulbinanèius triukus. Yra ir elitiniai BMX – brangûs, skirti profesionalams ir rimtai uþsiimantiems ðia sporto ðaka. MTB (mountain bike – kalnø dviratis) Tai – vieni ið Lietuvoje ðiuo metu populiariausiø dviraèiø. Bûna ávairios konstrukcijos, dizaino ir kainø. Jie skirti tiek jauniems, tiek seniems. Labai ávairiø kainø, todël vieni ið labiausiai áperkamø dviraèiø. MTB skirti kalnams arba bekelei. Didelis pavarø skaièius (21–27) uþtikrina platø perdavimo santykio pasirinkimà – tai leidþia pasirinkti optimalø perdavimà ávairiomis sàlygomis. Dviraèio rëmas su visa komplektacija paskaièiuoti ávairiausiom galimom trasom: akmenuotai vietovei, minkðtam gruntui, balynams, smëliui, purvui. Didesnis atstumas tarp þemës ir centrinës aðies (29–33 cm) padidina dviraèio pravaþumà. Vairas bûna platus (55–67 cm), tiesus – tai palengvina vairavimà ant minkðto grunto. Patogi stabdþiø ir bëgiø perjungimo sistema leidþia stabdyti bei perjunginëti pavaras nepaleidþiant vairo. Ratai, daþniausiai 26" dydþio, kartu su trumpais stipinais, suteikia ratui tvirtumo bei kietumo, sumaþina dviraèio bendrà aukðtá. Padangos plaèios, grubios. Dauguma MTB dviraèiø komplektuojami priekine amortizuojanèia ðake, taip pat ir galiniu amortizatoriumi. Tai ypaè pagerina sukibimà greitai vaþiuojant nelygiu keliu bei padidina komforto lygá. Pagal amortizacijà iðskiriami: visiðkos amortizacijos MTB (full suspension); standþios galinës pakabos (hardtail); kalnø dviraèiai be amortizuojanèios ðakës (rigid). Reikalui esant galima MTB dviratá pritaikyti reguliariam vaþinëjimui á darbà (naudojamos plonesnes ir smulkesnio raðto padangos, purvasaugiai, maþiau pavarø), arba uþmiesèio turizmui, nes kalnø dviratis yra ypaè patvarus ir miestuose, kur prasti keliai, ðaligatviai, bei daug bordiûrø, toks dviraèio tipas pats tinkamiausias. Bet klaida bûtø ruoðti kalnø dviratá greièio lenktynëms plentu arba ruoðtis juo á turistinæ kelionæ. Sëdësena ant kalnø dviraèio yra sportinë, t.y., kûnas gana stipriai pasviræs á prieká ir nemaþai krûvio tenka rankoms. Vaþiuoti tokiu dviraèiu ilgas keliones nepatogu, nes greièiau nei naudojant turistiná dviratá pavargsta rankos ir nugara. Iðskiriama keletas MTB dviraèiø grupiø: Trial – trail (dviraèiø trialas) Uþsiimantys ðiuo stiliu dviratininkai turi mokëti atlikti tam tikrus veiksmus dviraèiu, kaip paðokimas (á virðø, á ðonà, ant kliûties), pusiausvyros laikymas stovint vietoje, stovëjimas ir ðokinëjimas ant vieno rato, staèiø ir aukðtø kliûèiø áveikimas ir daugybë kitø sudëtingø elementø. Visa tai kompleksiðkai naudojama per varþybas, kai sportininkas turi áveikti trasà, sudarytà ið skirtingø sekcijø su kliûtimis. Jos bûna natûralios ir dirbtinës: akmenys, ràstai, dëþës, kroviniø padëklai, ritës, betono blokai ir t. t. Reikia stengtis kuo maþiau kartø liesti þemæ, bet kuo – iðskyrus patá dviratá. Uþ kliûèiø ar þemës lietimà skiriami baudos taðkai. Dalyvis, áveikæs visà trasà ir surinkæs maþiausiai taðkø, skelbiamas nugalëtoju. Kaip atskira sporto ðaka dviraèiø trialas iðsivystë 1970 pabaigoje, 1980 pradþioje. Ði sporto ðaka atsirado mototrialininkams (mototrialas – tai tas pat, tik su motociklu) pasiûlius vaikams mokintis trialo ir treniruotis dviraèiais. Vëliau dviraèiø trialas daliai þmoniø pasirodë ádomesnis ir jie atsiskyrë. Trial dviraèiai skirstomi: STOCK ir MOD. STOCK bûna kietu rëmu ir ðake, tvirtais plaèiais 26“ dydþio ratais (galinio rato plotis siekia iki 3“). Slëgis jø padangose þemas, turi vienà vedanèiàjà þvaigþdutë, itin efektyvius stabdþius (hidraulinius). MOD – ratai 20“ dydþio, priekinë þvaigþdë apsaugota „Hashguard“. Pavarø trial dviraèiuose nëra, daþnai nëra net balnelio, nes dviratininkai paprastai stovi ant pedalø ir balnelis tik maiðo. Kartais naudojami trumpi pedalø ðvaistikliai. XC (Cross Country – dviraèiø krosas) Tai greièio krosas raiþyta vietove. Dviraèiai bûna standþiu rëmu, bet retai. Daþniau tai modeliai turintys amortizuojanèià priekinæ ðakæ arba abu amortizatorius (visiðkos amortizacijos – angl. full suspension). XC modeliai pasiþymi maþu svoriu. Pagal trasas XC skirstoma á kelias grupes: * Tempo – tai uþmiesèio takeliai, keliai, asfaltas be staigiø aukðèio skirtumø bei labai staigiø posûkiø. Tokios trasos vienas ratas yra 5-15 km ilgio, o varþybø ilgis gali sudaryti 50-100 km. * Krosinë – tai sudëtinga trasa, jos pavirðius gali bûti tiesiog nepraeinamas, su staigiais aukðèio kitimais. Tai takeliai miðke, suartas laukas, sudaromos ir papildomos kliûtys: grioviai, ðlaitai su upeliais ir negilios, sraunios upës. Paskutiniu metu krosinë kryptis atsiskiria nuo klasikinio XC ir vadinama BackCountry – labiausiai iðpopuliarëjusi vietovëse su kalnuotu reljefu. * Maratoninë – tai 100 ir daugiau kilometrø ilgio trasa, jungianti abi tempo ir krosines trasø grupes. FreeRide Gan neseniai iðsivysèiusi ir pripaþinimà dviraèiø sporte gavusi atskira grupë. Dviraèiai daþniausiai yra pilnos amortizacijos, pritaikyti vaþiavimui itin raiþyta vietove, miðko kalniukais, bet jie nëra tinkami kroso lenktynëm, turizmui. Kaip galima spræsti ið pavadinimo, ðis stilius neturi jokiø apribojimø - naudojant freeride dviraèius ðokinëjama nuo skardþiø, dideliais greièiais ðokinëjama á tolá, ðuoliø metu gali bûti atliekami triukai. Ðiuo metu jau yra gana gerø dviraèiø, skirtø friraidui. Downhill (greitas nusileidimas nuo kalno) Ðio stiliaus dviratininkai stengiasi kaip ámanoma greièiau nusileisti nuo kalno. Nusileidimas vyksta atskirais startais. Nusileidimo vietos daþnai bûna miðkingose, kalnuotose vietovëse, taip pat slidinëjimo trasose. Nusileidimas trunka 1 - 10 minuèiø. Á kalnà ðio stiliaus dviratininkas uþsiropðèia keltuvais, nes dviratis, dël didelio svorio ir amortizacijos, visiðkai nepritaikytas vaþiuoti ákalnën. Pirmosios varþybos vyko 1976m. lapkrièio 21d. JAV, Kalifornijos valstijoje, Fairfax dviraèiø parke[reikalinga citata]. Laimëtojas – vienintelis finiðavæs Alan Bonds. Pirmasis UCI Downhill pasaulio èempionatas ávyko 1990m. Kolorado valstijoje, Durango dviraèiø parke. Dviraèiø specifikacijos: rëmas tvirtas, sunkus (pritaikytas didelëms apkrovoms nusileidimo metu atlaikyti), didelës eigos ir jautrumo amortizatoriai (skirti ratà iðlaikyti prispaustà prie þemës vaþiuojant per kliûtis), diskiniai stabdþai, daþniausiai hidrauliniai (pritaikyti didelei stabdymo jëgai iðvystyti) Street/dirt Ðie dviraèiai skirti triukams atlikti - panaðiai, kaip BMX. Street(gatvës) ir dirt(tramplynø, sukastø ið þemiø) dviraèiai savo sandara nelabai skiriasi. Iðskirtinis jø bruoþas - þemas rëmas ir minimaliai nuleistas balnas. Nuo BMX street/dirt dviraèiai skiriasi didesniu ratø skersmeniu (24/26 coliai) ir aukðtesne priekine ðake. Ðakë gali bûti su amortizatoriumi ir be jo. Daþnai tokio tipo dviraèiai turi tik galinius stabdþius arba visai jø neturi. Turistiniai dviraèiai (touring) Ðie dviraèiai tinka visoms kelionëms, kur tik yra keliai ir takai – nuo kelionës aplink pasaulá iki kasdieniø iðvykø á darbà. Turistiniai dviraèiai gali perveþti didelius krovinius, daþnai standartinëje komplektacijoje yra viena ar dvi bagaþinës, purvasargiai. Jie turi sustiprintus ratlankius (27“-28“ dydþio), padangos 30–38 mm. Vairas – klasikinis su ragais, iðneðimas trumpas. Tai leidþia sëdëti iðsitiesus, kas ypaè svarbu tolimose kelionëse. Dviraèio geometrija uþtikrina maþesná kratymà, leidþia vaþiuoti nelaikant rankomis vairo, bet sumaþina manevringumà, kuris turizmui didelës átakos neturi. Ilga dviraèio bazë daro rëmà „minkðtesná“, jis blogiau rieda á kalvas, bet leidþia ant bagaþinës uþdëti didelæ kuprinæ ir tai nemaiðo kojoms. Turistiniai modeliai geriausiai tinka keliams su tvirta danga bei suplûktiems takams. Recumbent dviratis Recumbent dviratis Pusiau gulom minami dviraèiai Pusiau gulom minami dviraèiai (angl. Recumbent bicycle) Lietuvoje daþnai vadinami velomobiliais. Tokiame dviratyje þmogus sëdi patogiai (daþniausiai ðiek tiek atsiloðæs) ir pedalus mina iðtiesæs á prieká kojas. Velomobiliai ypaè yra tinkami miestuose bei ilgose kelionëse - su jais patogiau ir komfortiðkiau vaþiuoti nei su áprastais dviraèiais, maþesnë tikimybë nukentëti avarinëje situacijoje (nes priekyje yra þmogaus kojos, o ne galva). Pusiau gulom minami dviraèiai daugiausiai yra paplitæ Nyderlanduose, Vokietijoje, Danijoje.
Komentarai
aixis165 vasario 22 2009 22:56:08
Âèiû!
Labai gerai ir profesionalu paraðytas raðtas.
FrankasW kovo 28 2009 16:42:41
tik kopijuotas ið "wikipedia". Ir dëja, netgi nebeaktualiasias smiley
LittleGiant rugpjio 17 2009 09:05:18
nu ir gerai, kad ið wikipedijos.
Ignas spalio 15 2009 15:07:36
e o renkas kas kdn?m?smiley
dongdong8 rugsjo 18 2018 07:57:43
20189.18wengdongdong
ugg sale
adidas outlet store
ugg outlet
cheap nhl jerseys
canada goose outlet
adidas outlet
off-white shoes
marc jacobs handbags
ralph lauren
cheap nba jerseys
michael kors outlet
wedding shoes
maillot de foot
manolo blahnik
polo ralph lauren
timberland
pandora jewelry
coach outlet
mont blanc pens
cheap soccer jerseys
ugg boots
coach outlet
michael kors taschen
fila shoes
off-white
lululemon sale
kd 8
running shoes
dior handbags
longchamp
burberry outlet store
adidas slides
north face jackets
yeezy shoes
miu miu shoes
ray ban sunglasses
bcbg dresses
nike flight bonafide
vans shoes
coach outlet online
mizuno running shoes
jimmy choo
christian louboutin
vans outlet
canada goose jackets
monster headphones
cristiano ronaldo jersey
balenciaga sandals
victoria's secret outlet
spalding basketball
ray bans
puma fenty
nike tn
nike hyperdunk
ralph lauren
supreme uk
rayban
cartier jewelry
kate spade
fingerlings monkey
tom ford sunglasses
moose knuckles jackets
burberry canada
michael kors uk
true religion jeans
nike outlet store online
christian louboutin outlet
moncler outlet
nike blazer
north face jackets
vetements clothing
ugg sale
parajumpers jackets
ugg for men
ray ban
fußballtrikots ermäßigung
ugg boots
breguet watches
nfl jerseys
lebron 15
supreme
timberland boots
christian louboutin
paul george shoes
belstaff jackets
basketball shoes
ugg outlet
nhl jerseys
new balance
michael kors outlet
alexander mcqueen shoes
moncler jackets
north face outlet
rolex watches
coach outlet
adidas flip flops
oakley sunglasses
ralph lauren
adidas yeezy
ugg sale
ugg outlet
manchester united jersey
ugg boots for men
louboutin
superdry
fitflops
vapormax
camisetas fútbol
coach outlet online
nike outlet
ray ban sunglasses
oakley sunglasses cheap
nike cortez
ugg boots
fitflop
fitflops sale clearance
ugg outlet
tory burch
air force 1
moncler outlet
nike shox
tiffany jewelry
nike socks
ugg boots
nike factory
onitsuka tiger
pandora jewelry canada
true religion jeans
police sunglasses
nike flip-flops
pandora jewelry canada
stan smith
giuseppe zanotti shoes
canada goose jackets
coach purse
cheap nfl jerseys
adidas superstar
nike running shoes
nike shoes for men
ralph lauren
shoe carnival
louboutin shoes
ugg factory outlet
flip-flops
baseball bats
timberland outlet
pelikan pens
north face
ugg outlet
polo outlet
adidas nmd
air jordan
north face outlet
polo ralph lauren
kyrie 2
prada outlet online
ugg boots
new balance shoes
ugg outlet
stuart weitzman shoes
ugg boots
christian louboutin shoes
canada goose jackets
oakley sunglasses
flops
coach factory outlet
breitling watches
soldier 11
soccer jersey
ralph lauren uk
vans shoes
y-3 shoes
north face outlet
nike epic react flyknit
air max 270
persol sunglasses
supreme clothing
michael kors handbags
ralph lauren
coach outlet
jordans
asics running shoes
bvlgari rings
tiffany jewelry
ralph lauren
cheap nfl jerseys
teva sandals
kate spade handbags
versace sunglasses
van cleef & arpels jewelry
christian louboutin
nike air max
jimmy choo
columbia sportswear
canada goose outlet
swarovski jewelry
columbia outlet
herve leger dresses
ferragamo outlet
kd 10
under armour shoes
supreme clothing
montblanc pen
air jordan
sophia webster shoes
swarovski rings
coach handbags
christian louboutin
vans shoes
ralph lauren
nicholas kirkwood shoes
pandora charms
michael kors outlet clearance
kate spade
tiffany bracelet
ferragamo shoes
adidas outlet
ugg clearance
converse shoes
valentino shoes
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
kd shoes
ugg australia
vibram fivefingers
nfl jerseys
cheap mlb jerseys
new balance shoes
ray ban sunglasses
cheap replica watches
moncler jackets
russell wilson jersey
cheap nfl jerseys
ugg sale
oakley sunglasses
coach outlet
harden vol 2
michael kors outlet
nike roshe
christian louboutin shoes
air jordan 11
mac cosmetics
soccer jerseys
ugg outlet
pandora jewelry
pandora charms
scarpe mbt
coach factory outlet
juicy couture
michael kors handbags
linda farrow sunglasses
oakley vault
ugg outlet
longchamp handbags
pandora charms
nike free
coach outlet online
jordan xx9
wholesale nfl jerseys
pandora jewelry
hermes belt
nike huarache
ugg for women
ugg boots
philipp plein outlet
air max
nike outlet
jordan 12
canada goose outlet
prada handbags
adidas nmd
christian louboutin
snapback hats
moncler outlet
coach factory online
michael kors outlet online
nike dunks
converse shoes
ray ban sunglasses
mcm bags
nike sb
jordan shoes
oakley sunglasses
polo outlet
ralph lauren
jordan pas cher
coach factory outlet online
hermes belt
ray ban outlet
jordan shoes
fjallraven kanken
lee jeans
kate spade purse
air max 95
air max 90
cheap mlb jerseys
nfl jerseys
air max 97
nfl jerseys
pandora jewelry
ambassador 10
hermes belt
air jordan
supra shoes
soccer jerseys
christian louboutin
ugg outlet
hermes birkin bag
valentino shoes
beats headphones
coach outlet online
air max 1
air jordan
ナイキ スニーカー
ralph lauren
russell westbrook jersey
nfl jerseys
coach outlet
ugg boots
coach outlet
air max
air jordan
lebron 14
nike blazer
michael kors handbags
adidas jeremy scott
supra shoes
puma slides
camisetas de futbol baratas
ugg outlet
jordan 1
russell westbrook shoes
nike air force
pandora charms
coach outlet
lululemon
adidas yeezy
soldier 9
barcelona jersey
nike roshe
jordan shoes
nike outlet
dolce & gabbana
ray ban
true religion jeans
ysl makeup
canada goose jackets
ugg boots
nike shoes
burberry handbags
skechers sandals
coach outlet
fitflop
jordan 8
lebron 15
tommy hilfiger polo shirts
kobe 11
louboutin outlet
air max
moncler outlet
the north face
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
omega watches
yoga pants
ray ban sunglasses
cheap oakley sunglasses
soccer shirts
michael kors handbags
converse
air max
adidas ultra boost
mikimoto jewelry
uggs on sale
ugg slippers
mac cosmetics
prada
visconti pens
jordan 5
longchamp handbags
birkenstock outlet
soldier 10
nike outlet
ronaldo jersey
ray ban sunglasses
links of london
under armour outlet
north face outlet
versace clothing
coach outlet store
coach handbags
dansko shoes
flipflops
manolo blahnik
coach outlet online
nike dunks
nike kyrie 3
hundreds clothing
adidas shoes
timberland boots
birkenstock sandals
curry shoes
north face outlet
michael kors handbags
nike tennis
philipp plein outlet
nike air huarache
nike free run
coach handbags outlet
kobe shoes
celine outlet
mcm handbags
jordans
kate spade outlet
ugg for kids
north face
nfl jerseys wholesale
true religion
adidas originals
nike outlet
air jordan
tods shoes
tiffany jewelry
lebron james jersey
birkenstock sandals
coach factory outlet
nike outlet store
mulberry handbags
saucony running shoes
canada goose jackets
oakley sunglasses
michael kors canada
michael kors handbags
beats by dre
hogan outlet
adidas uk
jordans
x-large clothing
mac makeup
Fußballtrikots günstig
ysl sunglasses
michael kors handbags
suicoke
jordan retro
birkenstock sandals
flip flops
ugg outlet store
kate spade handbags
ugg australia
ray ban sunglasses
ugg shoes
michael kors outlet
nike presto
baseball jersey
kate spade
ugg clearance
tory burch sandals
true religion jeans
hermes outlet
longchamp handbags
miu miu sunglasses
wholesale hats
adidas wings
cheap mlb jerseys
harden vol 1
michael kors outlet
air max 2017
longchamp outlet
undefeated shoes
polo ralph lauren
cheap nfl jerseys
jordan 4
woolrich jackets
ugg boots
hermes bags
tory burch shoes
canada goose sale
maglie calcio
ralph lauren jeans
ralph lauren
canada goose jackets
marc jacobs bags
red bottoms
baby uggs
michael kors outlet clearance
prada sunglasses
air jordan 3
montblanc
nike factory
salvatore ferragamo shoes
swarovski crystal
uggs outlet
coach handbags
adidas outlet
moncler outlet
ugg boots
ralph lauren
canada goose jackets
ysl handbags
givenchy handbags
new balance sandals
stussy hoodie
longchamp handbags
michael kors handbags
air jordan 14
ugg boots
canada goose outlet
ray ban
air max plus
maillot de foot
canada goose coats
nike free run
ugg outlet
replica watches
ray ban
air max 2018
pandora charms
nike mercurial superfly
north face outlet
burberry outlet
coach outlet online
nike revolution
ugg outlet
nike uk
ray bans
bottega veneta
hermes bags
air max
light up shoes
vendita maglie calcio
timberland boots
supreme paris
mbt shoes
audemars piguet
kate spade outlet
tom brady jersey
cheap jordan shoes
tory burch outlet
coach outlet online
basketball shoes
jordan 6
levi's jeans
michael kors bags
tag heuer watches
prada handbags
longchamp outlet
balenciaga triple s
nike air max
balenciaga shoes
nike outlet
omega watches
arc'teryx clothing
marcelo burlon
maui jim sunglasses
versace bags
adidas football boots
yeezy 500
oakley canada
true religion jeans
lebron 13
mk purse
mishka clothing
tory burch bags
ralph lauren polo shirts
ugg sale
nike lunarglide
nobis jackets
ugg boots
puma outlet
canada goose outlet
pasotti ombrelli
uggs
michael kors outlet clearance
malone souliers shoes
ralph lauren
uggs outlet
ray ban sunglasses
christian louboutin shoes
nine west shoes
converse shoes
hollister outlet
reebok shoes
curry jersey
20189.18wengdongdong
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nuostabu! Nuostabu! 0% [Nra bals]
Labai gerai Labai gerai 100% [1 Balsas]
Gerai Gerai 0% [Nra bals]
Patenkinamai Patenkinamai 0% [Nra bals]
Blogai Blogai 0% [Nra bals]
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
nemokami skelbimai
SMS Pažintys
Sporto naujienos
Padangos
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT