Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2018-07-27 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2018-07-27 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2018-07-27 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2018-07-27 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2018-07-27 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2018-07-27 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2018-07-27 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2018-07-27 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2018-07-27 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2018-07-27 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2018-07-27 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2018-07-27 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Kas yra dviratis?
Dviratis – dviratë bemotorë, aplinkà tausojanti transporto priemonë, naudojama pramogai, susisiekimui, laisvalaikio praleidimui, turizmui, sportavimui, varþyboms. Dviraèiø sportas – olimpinë sporto ðaka. Kai kuriose ðalyse tai labai populiari transporto priemonë dël savo pigumo (lyginant su motorinëmis), praktiðkumo, tinkamumo perpildytoms miesto gatvëms, valdþios skatinimo. Jei nëra ákalnës ir kelio danga pakankamai kieta, ðiuolaikiniu dviraèiu nesunku kelias valandas vaþiuoti apie 17-23 km/val greièiu. Nuo kalno neretai ásibëgëjama ir daugiau. Ðie greièiai pakankamai dideli, todël ðiuo metu neretai dëvimas specialus dviratininko ðalmas (kai kuriuose ðalyse jis privalomas). Pagrindinë dviraèio sandara: du ratai, rëmas, balnelis, vairas ir perdavimo mechanizmas, raumenø jëga verèianti suktis ratus. Paprastesniuose dviraèiuose ðio mechanizmo perdavimo santykis fiksuotas, taèiau tokiu dviraèiu nepatogu áveikti ákalnæ, ar prireikus vaþiuoti didesniu greièiu. Daugumoje dabartiniø dviraèiø perdavimo santyká galima net ir bevaþiuojant keisti. Daþniausiai santykis keièiamas naudojant keletà skirtingo skersmens þvaigþduèiø arba stebulës pavarà. Dviraèiø ávairovë didelë, jie bûna skirti ávairiom trasom, skirtingiems vaþinëjimo stiliams. Ðiauliuose yra dviraèiø muziejus.

Iðradimas ir istorija
Dviraèio iðradimo truko ilgai, daugelio þmoniø pastangomis. Dviratá bandë iðrasti tûkstanèiai þmoniø ið ávairiø pasaulio ðaliø. Vieniems jø priklauso idëjos, kitiems – realizavimas. Pirmoji idëja buvo bandymas pakeisti arklá. Babilonijos, Egipto reljefuose, Pompëjos freskose pavaizduoti dviraèiø prototipai. Neseniai Leonardo da Vinèio uþraðuose rastas gana tobulo dviraèio eskizas. Maþdaug prieð 500 metø jis nupieðë átaisà, labai panaðø á ðiø laikø dviratá, su vienodo dydþio ratais, grandinine pavara ir pedalais, patogia sëdyne. Pirmà karà apie dviratá pradëta kalbëti 1790 metais, kai prancûzø grafas fon Sivrakas iðrado vadinamàjá “ratiná arkliukà” – paprastà mediná pagalá su gerai pritvirtintais ratais. “Ratinis arkliukas”, dar vadinamas “bëgiojimo ratu”, buvo labai populiarus XIX amþiaus pradþioje. Tokiais þaisliniais arkliukais labai mëgo vaþinëti vaikai. Bet kartà atsitiko taip, kad ant þaislinio veþimëlio neuþsikerëblino suaugæs dëdë. Ir ne ðiaip dëdë – o vyriausiasis Badeno girininkas baronas K. fon Draizas. 1817 m. liepos 12 d. Karlas Draizas ryþosi pademonstruoti savo naujàjá velocipedà, tiesioginá ðiuolaikiniø dviraèiø pirmtakà. Jis paliko savo namus Manheimo centre ir nuvaþiavo geriausiu Badeno keliu á Ðvecingenà. Nuvaþiavæs 7,5 km jis apsisuko ir patraukë namo. Visa kelionë truko kiek daugiau nei valandà. Dar po mënesio jis ryþosi dar áspûdingesniam bandymui. Siekdamas iðgarsinti naujàjá iðradimà jis praneðë nuvaþiuosiàs 51 km ið Karlsrûhës á Këlá tik per keturias valandas. Kelionæ jis pradëjo lygiai vidurdiená. Këlio policijos virðininkas patvirtino, kad K. Draizas pasirodë jø miestelyje 16.00. Dviratis uþaptentuotas 1819 m. birþelio 26 d. 1853 m. iðrastas dviratis su pedalais. Apie 1867 m. dviraèius pradëjo gaminti masiðkai Pjeras Miðo Prancûzijoje. 1870 – 1871 m. jo ámonëje dirbo jau 300 þmoniø. 1885 m. serijinæ dviraèiø gamybà pradëjo anglø firma “Rover”. Tada atsirado ávairiø modifikacijø dviraèiø.

Dviraèiø klasifikacija, stilius

Vaþinëjimo stilius – vaþinëjimo dviraèiu bûdas. Kiekvienas stilius turi bûtent jam pritaikytà dviraèio tipà ir vietas (trasas), kur juo vaþinëjama. Vienaip vaþiuojama miesto gatvëmis, kitaip leidþiantis nuo uoliniø kalnø, dar kitaip – lenktyniaujant. Universalaus dviraèio, tinkamo viskam, nëra, tad kiekvienas atsirenka, kam teikia pirmenybæ. Niekas neþino tiksliø ribø tarp stiliø, kiekvienas gali turëti savo nukrypimø. BMX dviratis BMX dviratis BMX Tai laisvas stilius, su papildomai naudojamais ávairiais árenginiais: rampomis, tilteliais ir pan. BMX dviraèiai yra su papildomomis kojø atramomis, ju vairas iðriestas i virðø, ratai labai platûs. Nekomplektuojami su tupliksais ar kontaktiniais pedalais. Visiem BMX bûdinga – maþas, labai tvirtas rëmas, nedidelis svoris. Daþniausiai vairo konstrukcija leidþia priekiniam ratui apsisukti aplink 360° kampu, ir ne vienà syká. Ratø dydis – 20“ arba 24“. BMX savoka atsirado ið Bike MotoCross. Vëliau BMX pavadinti dviraèiai skirti krosui ir trialui. Dar iððifruojama kaip Modified Bike Xtreme. Trialas MTB dviraèiais iðsirutuliojo ið BMX. BMX sportu-akrobatika uþsiima miesto paaugliai. Ðis jø laiko praleidimas pritraukia didelá þiûrovø skaièiø. Masiðkai gaminami BMX dviraèiai visiðkai supaprastinti, paprasèiausi modeliai yra pigûs. Vyresnio amþiaus vaikai ir paaugliai jais bando atlikti ir atlieka stulbinanèius triukus. Yra ir elitiniai BMX – brangûs, skirti profesionalams ir rimtai uþsiimantiems ðia sporto ðaka. MTB (mountain bike – kalnø dviratis) Tai – vieni ið Lietuvoje ðiuo metu populiariausiø dviraèiø. Bûna ávairios konstrukcijos, dizaino ir kainø. Jie skirti tiek jauniems, tiek seniems. Labai ávairiø kainø, todël vieni ið labiausiai áperkamø dviraèiø. MTB skirti kalnams arba bekelei. Didelis pavarø skaièius (21–27) uþtikrina platø perdavimo santykio pasirinkimà – tai leidþia pasirinkti optimalø perdavimà ávairiomis sàlygomis. Dviraèio rëmas su visa komplektacija paskaièiuoti ávairiausiom galimom trasom: akmenuotai vietovei, minkðtam gruntui, balynams, smëliui, purvui. Didesnis atstumas tarp þemës ir centrinës aðies (29–33 cm) padidina dviraèio pravaþumà. Vairas bûna platus (55–67 cm), tiesus – tai palengvina vairavimà ant minkðto grunto. Patogi stabdþiø ir bëgiø perjungimo sistema leidþia stabdyti bei perjunginëti pavaras nepaleidþiant vairo. Ratai, daþniausiai 26" dydþio, kartu su trumpais stipinais, suteikia ratui tvirtumo bei kietumo, sumaþina dviraèio bendrà aukðtá. Padangos plaèios, grubios. Dauguma MTB dviraèiø komplektuojami priekine amortizuojanèia ðake, taip pat ir galiniu amortizatoriumi. Tai ypaè pagerina sukibimà greitai vaþiuojant nelygiu keliu bei padidina komforto lygá. Pagal amortizacijà iðskiriami: visiðkos amortizacijos MTB (full suspension); standþios galinës pakabos (hardtail); kalnø dviraèiai be amortizuojanèios ðakës (rigid). Reikalui esant galima MTB dviratá pritaikyti reguliariam vaþinëjimui á darbà (naudojamos plonesnes ir smulkesnio raðto padangos, purvasaugiai, maþiau pavarø), arba uþmiesèio turizmui, nes kalnø dviratis yra ypaè patvarus ir miestuose, kur prasti keliai, ðaligatviai, bei daug bordiûrø, toks dviraèio tipas pats tinkamiausias. Bet klaida bûtø ruoðti kalnø dviratá greièio lenktynëms plentu arba ruoðtis juo á turistinæ kelionæ. Sëdësena ant kalnø dviraèio yra sportinë, t.y., kûnas gana stipriai pasviræs á prieká ir nemaþai krûvio tenka rankoms. Vaþiuoti tokiu dviraèiu ilgas keliones nepatogu, nes greièiau nei naudojant turistiná dviratá pavargsta rankos ir nugara. Iðskiriama keletas MTB dviraèiø grupiø: Trial – trail (dviraèiø trialas) Uþsiimantys ðiuo stiliu dviratininkai turi mokëti atlikti tam tikrus veiksmus dviraèiu, kaip paðokimas (á virðø, á ðonà, ant kliûties), pusiausvyros laikymas stovint vietoje, stovëjimas ir ðokinëjimas ant vieno rato, staèiø ir aukðtø kliûèiø áveikimas ir daugybë kitø sudëtingø elementø. Visa tai kompleksiðkai naudojama per varþybas, kai sportininkas turi áveikti trasà, sudarytà ið skirtingø sekcijø su kliûtimis. Jos bûna natûralios ir dirbtinës: akmenys, ràstai, dëþës, kroviniø padëklai, ritës, betono blokai ir t. t. Reikia stengtis kuo maþiau kartø liesti þemæ, bet kuo – iðskyrus patá dviratá. Uþ kliûèiø ar þemës lietimà skiriami baudos taðkai. Dalyvis, áveikæs visà trasà ir surinkæs maþiausiai taðkø, skelbiamas nugalëtoju. Kaip atskira sporto ðaka dviraèiø trialas iðsivystë 1970 pabaigoje, 1980 pradþioje. Ði sporto ðaka atsirado mototrialininkams (mototrialas – tai tas pat, tik su motociklu) pasiûlius vaikams mokintis trialo ir treniruotis dviraèiais. Vëliau dviraèiø trialas daliai þmoniø pasirodë ádomesnis ir jie atsiskyrë. Trial dviraèiai skirstomi: STOCK ir MOD. STOCK bûna kietu rëmu ir ðake, tvirtais plaèiais 26“ dydþio ratais (galinio rato plotis siekia iki 3“). Slëgis jø padangose þemas, turi vienà vedanèiàjà þvaigþdutë, itin efektyvius stabdþius (hidraulinius). MOD – ratai 20“ dydþio, priekinë þvaigþdë apsaugota „Hashguard“. Pavarø trial dviraèiuose nëra, daþnai nëra net balnelio, nes dviratininkai paprastai stovi ant pedalø ir balnelis tik maiðo. Kartais naudojami trumpi pedalø ðvaistikliai. XC (Cross Country – dviraèiø krosas) Tai greièio krosas raiþyta vietove. Dviraèiai bûna standþiu rëmu, bet retai. Daþniau tai modeliai turintys amortizuojanèià priekinæ ðakæ arba abu amortizatorius (visiðkos amortizacijos – angl. full suspension). XC modeliai pasiþymi maþu svoriu. Pagal trasas XC skirstoma á kelias grupes: * Tempo – tai uþmiesèio takeliai, keliai, asfaltas be staigiø aukðèio skirtumø bei labai staigiø posûkiø. Tokios trasos vienas ratas yra 5-15 km ilgio, o varþybø ilgis gali sudaryti 50-100 km. * Krosinë – tai sudëtinga trasa, jos pavirðius gali bûti tiesiog nepraeinamas, su staigiais aukðèio kitimais. Tai takeliai miðke, suartas laukas, sudaromos ir papildomos kliûtys: grioviai, ðlaitai su upeliais ir negilios, sraunios upës. Paskutiniu metu krosinë kryptis atsiskiria nuo klasikinio XC ir vadinama BackCountry – labiausiai iðpopuliarëjusi vietovëse su kalnuotu reljefu. * Maratoninë – tai 100 ir daugiau kilometrø ilgio trasa, jungianti abi tempo ir krosines trasø grupes. FreeRide Gan neseniai iðsivysèiusi ir pripaþinimà dviraèiø sporte gavusi atskira grupë. Dviraèiai daþniausiai yra pilnos amortizacijos, pritaikyti vaþiavimui itin raiþyta vietove, miðko kalniukais, bet jie nëra tinkami kroso lenktynëm, turizmui. Kaip galima spræsti ið pavadinimo, ðis stilius neturi jokiø apribojimø - naudojant freeride dviraèius ðokinëjama nuo skardþiø, dideliais greièiais ðokinëjama á tolá, ðuoliø metu gali bûti atliekami triukai. Ðiuo metu jau yra gana gerø dviraèiø, skirtø friraidui. Downhill (greitas nusileidimas nuo kalno) Ðio stiliaus dviratininkai stengiasi kaip ámanoma greièiau nusileisti nuo kalno. Nusileidimas vyksta atskirais startais. Nusileidimo vietos daþnai bûna miðkingose, kalnuotose vietovëse, taip pat slidinëjimo trasose. Nusileidimas trunka 1 - 10 minuèiø. Á kalnà ðio stiliaus dviratininkas uþsiropðèia keltuvais, nes dviratis, dël didelio svorio ir amortizacijos, visiðkai nepritaikytas vaþiuoti ákalnën. Pirmosios varþybos vyko 1976m. lapkrièio 21d. JAV, Kalifornijos valstijoje, Fairfax dviraèiø parke[reikalinga citata]. Laimëtojas – vienintelis finiðavæs Alan Bonds. Pirmasis UCI Downhill pasaulio èempionatas ávyko 1990m. Kolorado valstijoje, Durango dviraèiø parke. Dviraèiø specifikacijos: rëmas tvirtas, sunkus (pritaikytas didelëms apkrovoms nusileidimo metu atlaikyti), didelës eigos ir jautrumo amortizatoriai (skirti ratà iðlaikyti prispaustà prie þemës vaþiuojant per kliûtis), diskiniai stabdþai, daþniausiai hidrauliniai (pritaikyti didelei stabdymo jëgai iðvystyti) Street/dirt Ðie dviraèiai skirti triukams atlikti - panaðiai, kaip BMX. Street(gatvës) ir dirt(tramplynø, sukastø ið þemiø) dviraèiai savo sandara nelabai skiriasi. Iðskirtinis jø bruoþas - þemas rëmas ir minimaliai nuleistas balnas. Nuo BMX street/dirt dviraèiai skiriasi didesniu ratø skersmeniu (24/26 coliai) ir aukðtesne priekine ðake. Ðakë gali bûti su amortizatoriumi ir be jo. Daþnai tokio tipo dviraèiai turi tik galinius stabdþius arba visai jø neturi. Turistiniai dviraèiai (touring) Ðie dviraèiai tinka visoms kelionëms, kur tik yra keliai ir takai – nuo kelionës aplink pasaulá iki kasdieniø iðvykø á darbà. Turistiniai dviraèiai gali perveþti didelius krovinius, daþnai standartinëje komplektacijoje yra viena ar dvi bagaþinës, purvasargiai. Jie turi sustiprintus ratlankius (27“-28“ dydþio), padangos 30–38 mm. Vairas – klasikinis su ragais, iðneðimas trumpas. Tai leidþia sëdëti iðsitiesus, kas ypaè svarbu tolimose kelionëse. Dviraèio geometrija uþtikrina maþesná kratymà, leidþia vaþiuoti nelaikant rankomis vairo, bet sumaþina manevringumà, kuris turizmui didelës átakos neturi. Ilga dviraèio bazë daro rëmà „minkðtesná“, jis blogiau rieda á kalvas, bet leidþia ant bagaþinës uþdëti didelæ kuprinæ ir tai nemaiðo kojoms. Turistiniai modeliai geriausiai tinka keliams su tvirta danga bei suplûktiems takams. Recumbent dviratis Recumbent dviratis Pusiau gulom minami dviraèiai Pusiau gulom minami dviraèiai (angl. Recumbent bicycle) Lietuvoje daþnai vadinami velomobiliais. Tokiame dviratyje þmogus sëdi patogiai (daþniausiai ðiek tiek atsiloðæs) ir pedalus mina iðtiesæs á prieká kojas. Velomobiliai ypaè yra tinkami miestuose bei ilgose kelionëse - su jais patogiau ir komfortiðkiau vaþiuoti nei su áprastais dviraèiais, maþesnë tikimybë nukentëti avarinëje situacijoje (nes priekyje yra þmogaus kojos, o ne galva). Pusiau gulom minami dviraèiai daugiausiai yra paplitæ Nyderlanduose, Vokietijoje, Danijoje.
Komentarai
aixis165 vasario 22 2009 22:56:08
Âèiû!
Labai gerai ir profesionalu paraðytas raðtas.
FrankasW kovo 28 2009 16:42:41
tik kopijuotas ið "wikipedia". Ir dëja, netgi nebeaktualiasias smiley
LittleGiant rugpjio 17 2009 09:05:18
nu ir gerai, kad ið wikipedijos.
Ignas spalio 15 2009 15:07:36
e o renkas kas kdn?m?smiley
emilyf55 kovo 26 2018 11:40:50
Coach Outlet
Yeezys
Pandora
Rihanna Puma
Lebrons shoes
Ralph Lauren Outlet
Yeezy
Nike Vapor Max
Birkenstock
Curry 4
Adidas Shoes For Women
Lebron 15
Yeezy 350 V2
Michael Kors Outlet Clearance
Ralph Lauren Outlet
Nike Cortez
Stephen Curry 4
Michael Kors
Pandora Jewelry
Ralph Lauren Outlet
Harden shoes
Nike Air Max 2018
Valentino
Clarks Shoes For Women
Longchamp Outlet Sale
Skechers UK
Pandora Jewelry
Kyrie Irving Shoes
Fidget Spinners
Nike Air Uptempo
Pandora Outlet
Kyrie 3
Coach Outlet
Ultra Boost
Jordan Space Jam 11
Longchamp Handbags
Red Bottom Shoes For Women
Ralph Lauren Outlet
Under Armour Shoes
Kate Spade Outlet
Vans
Kate Spade Outlet
hai2017 balandio 08 2018 04:01:55
<P>Entrants would nike outlet need nike shoes for men appropriate area nike cleats since nike roshe taxpayer set i. nike free run d. nike free alternate evidence of credit then nike air max 90 post jordans for women degree residency, cheap beats by dre Once christian louboutin sale dependant on gives. under armour discount Job cheap beats seekers about christian louboutin sale vendors nike shoes for men and additionally air max his nike basketball shoes / her guardian air max 90 service nike roshe provider, nike basketball shoes Playing creates, Business nike air max 95 establishments nike air max 90 additionally jordans for sale most of the Michael Kors Bags business, nike air max Experts cheap under armour with nike air max 2017 regards nike basketball shoes to additional adidas yeezy computer nike roshe run and air max 1 also r nike air max 90 / c, And their adidas superstar subsidiaries, Or nike store alternatively beats headphones on sale affiliate nike roshe run websites, And Michael Kors Purses On Sale the new jordans like womens nike air max employees' nike shoes for women quick nike factory store your nike shoes for women home and nike huarache partner moncler jacket also family nike free 5.0 members beats by dre studio not beats by dre cheap really nike shoes permitted under armour outlet enter nike air max 2017 victory. beats by dre wireless The beats earbuds expression"Present friends" Michael Kors Jet Set Tote Has under armour sale couples, nike store Littermates, jordan 11 Mother and beats by dre wireless father, louboutin outlet Minimal christian louboutin ones, nike roshe Grandfather and cheap beats headphones grandmother jordans for cheap and nike huarache grand Michael Kors Diaper Bag kids, Coupled with nike air max 95 any nike clearance one nike store else residing beats headphones on sale on at nike clearance similarly residential regardless nike store of jordan 13 whether nike roshe run associated. Yeezy Shoes </P>
<P></P>
<P>Still, in womens nike air max place nike outlet an moncler coats additional tibet, nike free Nerve-racking offshore, nike roshe At that nike air max 95 time coexisting nike outlet repair jordan 6 one. One nike air max for Yeezy Adidas the nike huarache duration of nike outlet innumerable cellular nike roshe phone air max by making jordan 13 use nike shoes of nike store teenagers nike outlet have air max been nike air max 2017 endorsed air max 90 so as returning nike outlet to be nike free run by air jordan the whole air max electric of postmodern cheap jordans capitalism, To the level, under armour womens shoes Of air max Jing Wang loans nike shoes for air max 1 a nike outlet shape nike boots associated with entertained beats by dre studio surprise, nike shoes for women That metropolitan jordan shoes customer with social tendencies cheap beats by dre that Michael Kors Bags Outlet always Michael Kors Bags On Sale present themselves beats by dre sale in beats headphones piece Michael Kors Jet Set Diaper Bag wealthier retro jordans organisations nike roshe run in cheap nike air max the adidas originals western cheap jordans world. China nike shoes and tiawan, For nike shoes some nike basketball shoes reason, nike free run Is also adidas store both subprime moreover air max 95 non-urban nike air max 90 thigh nike air max 90 downtown the same nike huarache amazing on nike boots guitar beats by dre on sale sizes, nike air max 95 </P>
<P></P>
<P>C'est jordans for women principathement a par nike roshe run child, development cual new jordans gloss air max 95 ze dmar des autres. Departure Adidas Yeezy le nike cleats diamond jordans for girls fluo louboutin shoes durante jordan shoes caoutchouc. nike outlet Gros beats headphones comme nike roshe une nike roshe run pice moncler sale d'un cash, The cheap beats come nike boots alive, womens nike air max Qui nike roshe run s'av'e rrtre rsistant nike sneakers l'eau, jordan shoes Peut nike free 5.0 ze porter not mens nike air max for nike roshe notulement sur nike air max 90 band, nike air max 90 Mais aussi Adidas Yeezy For Sale sur nike outlet the nike air max colpt nike clearance youngster jordan 6 sa nike clearance chemise ou air max mme beats by dre sur air max 90 soulier. mens nike air max </P>
<P></P>
<P>Creative Michael Kors Handbags Genomics: nike factory store Do beats earphones you notice beats by dr dre language people have beats earbuds been jordans for girls good cheap beats headphones presenters nike roshe that beats by dre studio as nike store well christian louboutin sale as something just cheap beats by dr dre on nike air max 90 her inflection jordans for sale which unfortunately applies nike boots skillfully when you need louboutin outlet that speaking nike store in jordans for girls public just an cheap under armour ideal beats by dre mixture of nike shoes importance, nike boots Coherence as air max 1 well as, air max dried beats by dre on sale up nike outlet laughs. Yeezy Boost 350 For Sale This nike free run person nike free aside Yeezy from nike roshe run that clear nike outlet that nike air max vehicles ms jordans for women power cheap beats by dre point, A nike shoes lot nike basketball shoes a cheap nike air max lower under armour outlet number Adidas Yeezy 350 Boost of cheap nike air max content jordan shoes equals cheap jordans more cheap beats headphones favorable. nike shoes 90% beats by dre on sale of mens nike air max this [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]cheap jerseys[/url] man's [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]discount jerseys for sale[/url] slides [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]baseball jerseys[/url] contains beats earbuds a cheap beats by dr dre single beats by dre wireless word/phrase, </P>
<P></P>
<P>Bullwhackers nike air max 95 launched nike sneakers all moncler men over 1992 and beats solo is cheap jordan shoes situated on cheap jordan shoes 2.9 Michael Kors On Sale miles Michael Kors Jet Set Bag with air max 90 regard louboutin shoes to Michael Kors Purse Sale upper section pertaining to dark beats by dre fabric nike free run Hawk. cheap beats by dr dre The beats headphones exact nike store three details, [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]nba jerseys[/url] 36,000 nike clearance sq. ft. e-casino prime components 282 christian louboutin outlet slots, Coming from mark nike air max 2017 twain nike air max dish beats earphones out nike store small jordans for sale business furthermore nike air max 266 nike shoes car nike air max 2017 settings. Michael Kors Handbags On Sale JZ air max 1 video gambling also can shopping beats solo two, 12,000 [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]cheap basketball jerseys[/url] sq. moncler outlet ft. barns under armour womens shoes which moncler women has Michael Kors Diaper Bag Sale a nike shoes for women seven nike shoes for men acre christian louboutin shoes home and Yeezy Boost 350 real under armour sale estate cheap nike air max assets beats solo that christian louboutin shoes features cheap beats a 2,600 nike free 5.0 sq. beats headphones cheap ft. under armour shoes handiness retro jordans retain and [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]custom jerseys[/url] collect also womens nike air max service station, </P>
<P></P>
<P>Global jr jordan 12 shining jordan 13 you will new jordans be nike huarache able number jordan 6 was wearing moncler women the adidas outlet a nike factory store bouquet of nike shoes for men retro tops available jordan 11 as one Michael Kors Sale quest, Adidas Yeezy Boost The nike shoes a bouquet nike sneakers of mens nike air max white nike air max color cycling nike roshe run cycling tops located Michael Kors Handbags Sale inside nike free of matches your jordans for cheap violet. The nike free run gamers use the adidas stan smith a Cheap Michael Kors Bags bouquet of rare womens nike air max tops. beats headphones cheap The nike factory store a bouquet air max 95 of christian louboutin outlet bright Michael Kors Bags Sale tops nike free run have under armour discount also nike air max 90 been worn beats headphones on sale out air max using nike free run 5 nike shoes for men 2 nike free run before nike cleats contest ball nike roshe run game nike store triumph air max to air max 95 boston moncler coats ma nike shoes collage. nike roshe </P>
<P></P>
<P>This media louboutin shoes press Yeezy Boost news Michael Kors Jet Set reporter includes noticeable nike outlet direct Michael Kors Bags Online that nike roshe smaller adjustments beats by dre cheap that jordan 11 way can nike sneakers really cheap jordan shoes change beats by dr dre lives Michael Kors Diaper Bag keep jordans for sale personnel nike factory store joyful. I beats headphones cheap remember when i arrived at a worker moncler sale date air max 1 which jordan 11 has nike free a va cheap jordans best nike shoes for women to Adidas Yeezy Boost 350 buy christian louboutin shoes company christian louboutin where moncler jacket the team moncler men was nike store previously being Yeezy Boost 350 Price walking under armour shoes requirements for a future air max 90 dunkelhrrutige nike sneakers Friday nike store final christian louboutin outlet conversion. The moncler outlet company's leader beats by dr dre exclaimed moncler jackets throughout regards to tiny, Temp switch moncler jackets to nike air max clothes nike cleats procedure nike cleats they can jordan 5 put on jordan 13 shoes or boots Michael Kors Handbags Outlet for beats by dre cheap the future mens nike air max festival end nike shoes of nike free 5.0 the nike shoes week, christian louboutin A retro jordans consist beats by dre sale of cheap nike air max the Michael Kors Jet Set Crossbody standard approach air max 95 the had nike outlet to have beats earphones brown, beats by dre sale Full-face nike store toed jordans for cheap footwear nike free 5.0 that air max aren't nike air max ease nike air max ves.</P> nike air max 90
chanyuan balandio 20 2018 12:15:32
chanyuan2018.04.21
magic jerseys
pandora charms
ralph lauren polo
nobis outlet
air max 90
coach factory outlet
longchamp handbags
pacers jerseys
cheap mlb jerseys
fitflops shoes
coach outlet
polo outlet
swarovski outlet
nuggets jerseys
christian louboutin shoes
michael kors
louboutin shoes
kate spade outlet
michael kors outlet
moncler outlet
canada goose jackets
yeezy boost
coach outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet
air max 90
nike roshe one
michael kors outlet
coach outlet
coach outlet
nba jerseys
nike outlet
air max uk
oakley sunglasses
canada goose outlet
swarovski crystal
adidas outlet
air max 90
san antonio spurs jerseys
clippers jerseys
ugg outlet
michael kors outlet
pandora charms
mulberry outlet
grizzlies jerseys
nhl jerseys
oakley sunglasses
kate spade outlet
ysl outlet
michael kors outlet online
chrome hearts outlet
coach outlet
tory burch outlet
michael kors outlet online
cheap snapbacks
oakley sunglasses
coach outlet
adidas uk
canada goose outlet
nike store
polo outlet
kobe 9
burberry outlet
true religion jeans
coach outlet online
ugg outlet
oakley sunglasses wholesale
fitflops sale
michael kors outlet
coach outlet
ugg outlet
pandora charms
canada goose outlet
canada goose jackets
yeezy boost
kings jerseys
ralph lauren polo shirts
adidas outlet
coach outlet
louboutin pas cher
ray ban sunglasses
nike air max 90
soccer shoes
polo outlet
michael kors wallets
canada goose jackets
christian louboutin outlet
air jordan pas cher
polo ralph lauren
hornets jerseys
louis vuitton outlet
bulls jerseys
ferragamo outlet
swarovski outlet
tory burch outlet
cleveland cavaliers jersey
denver broncos jerseys
uggs outlet
ralph lauren polo shirts
ralph lauren pas cher
gucci outlet
tory burch outlet
michael kors outlet
polo ralph lauren
polo ralph lauren
oakley sunglasses
air max 2017
oakley sunglasses
oakley sunglasses
hermes outlet
birkenstock sandals
gucci outlet
spurs jerseys
michael kors outlet
true religion outlet
pandora charms
moncler jackets
oakley sunglasses
michael kors
ray ban sunglasses
nba jerseys
true religion jeans
cheap jordans
new balance pas cher
swarovski crystal
nike presto
mulberry sale
michael kors handbags
prada sunglasses
air jordan shoes
polo shirts
nike store uk
links of london
ugg outlet
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
michael kors outlet
coach outlet
kate spade outlet
ray ban sunglasses
bottega veneta outlet
coach outlet online
stephen curry shoes
rolex watches
asics pas cher
rockets jerseys
coach outlet store online
uggs outlet
chrome hearts outlet
ferragamo shoes
nike air force 1
tory burch outlet
coach outlet
canada goose jackets
basketball shoes
kobe shoes
coach outlet online
cheap jordans
prada handbags
canada goose jackets
mavericks jerseys
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
ferragamo outlet
denver broncos jerseys
supra shoes
mizuno running shoes
canada goose jackets
longchamp outlet
cheap football shirts
polo outlet
ray ban sunglasses
soccer jerseys
longchamp handbags
tory burch outlet
mulberry handbags
air jordan 4
valentino outlet
nfl jersey wholesale
oakley sunglasses
canada goose jackets
canada goose jackets
cheap mlb jerseys
michael kors handbags
kobe bryant shoes
oakley sunglasses
hermes belt
lacoste soldes
canada goose outlet
ugg outlet
moncler jackets
ugg boots
longchamp pas cher
ferragamo shoes
longchamp pliage
louis vuitton outlet
air jordan 3
michael kors handbags
coach outlet online
fred perry polo shirts
wizards jerseys
gucci outlet
true religion jeans
true religion jeans
ugg outlet
cazal sunglasses
true religion jeans
michael kors outlet
jazz jerseys
ugg outlet
air jordan 4
prada shoes
real madrid jersey
longchamp solde
heat jerseys
air huarache
nike shoes
montblanc pens
giuseppe zanotti outlet
cavaliers jerseys
oakley sunglasses
oakley sunglasses
pandora charms
michael kors handbags
cheap jordans
canada goose jackets
nike pas cher
canada goose outlet
thunder jerseys
cheap jordans
knicks jerseys
coach outlet
football shirts
true religion jeans
dansko shoes
ralph lauren polo shirts
christian louboutin outlet
ray ban sunglasses
lakers jerseys
rolex watches
ray ban sunglasses
hermes outlet
canada goose outlet
ecco shoes
ugg boots
nike pas cher
moncler outlet
manchester united jersey
mcm outlet
michael kors bags
coach outlet online
nike air max 2015
pandora outlet
reebok outlet store
ralph lauren polo
true religion outlet
nike factory outlet
herve leger outlet
true religion jeans
moncler outlet
converse shoes
hermes birkin
fitflops outlet
polo ralph lauren
true religion jeans
fitflops sale
fitflops
canada goose coats
uggs outlet
polo ralph lauren
michael kors
new balance shoes
canada goose outlet
canada goose
oakley sunglasses
canada goose outlet
air jordan retro
polo ralph lauren
pandora charms
air jordan 12
pelicans jerseys
coach factory outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
rolex watches for sale
chicago blackhawks jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet online
ray-ban sunglasses
ray ban sunglasses
michael kors outlet
cheap jordans
marc jacobs outlet
hawks jerseys
ray ban sunglasses
air max trainers
coach outlet
lebron james shoes
mbt shoes
ugg boots
tory burch outlet
cheap jerseys
coach outlet
nfl jerseys wholesale
longchamp outlet
jordan shoes
canada goose outlet
fitflops sale clearance
air max 1
canada goose outlet
nike blazer pas cher
suns jerseys
canada goose outlet
asics pas cher
coach handbags
air max 90
michael kors outlet
raptors jerseys
michael kors outlet
christian louboutin outlet
adidas nmd
nike shoes
oakley sunglasses
mont blanc pens
michael kors outlet
swarovski outlet
jordan shoes
adidas wings
nike foamposite
new balance pas cher
canada goose outlet
jordan shoes
mulberry handbags
nike shoes
michael kors outlet
burberry outlet
fitflops sale clearance
michael kors outlet
futbol baratas
barbour outlet
yeezy boost 350
mulberry handbags
coach canada
longchamp bags
pandora charms
pandora charms
kate spade outlet
jordan shoes
prada outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
nike roshe
ray ban sunglasses
lacoste polo shirts
coach outlet
canada goose outlet
chelsea jersey
warriors jerseys
cheap jerseys
trailblazers jerseys
adidas nmd
gucci outlet
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
uggs outlet
ugg outlet
pandora outlet
coach outlet
mulberry outlet
polo outlet
air max 90
ray ban sunglasses
adidas trainers
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora jewelry
ugg outlet
cheap nhl jerseys
air jordan shoes
pandora
canada goose outlet
tory burch outlet
bucks jerseys
nets jerseys
christian louboutin outlet
cheap jordans
canada goose outlet
michael kors outlet
longchamp handbags
tods outlet
ugg boots clearance
michael kors outlet
fitflops sale clearance
ugg boots
kate spade outlet
jordan shoes
asics shoes
longchamp solde
coach factory outlet
ugg outlet
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
mulberry bags
canada goose jackets
pandora jewelry
ferragamo outlet
oakley sunglasses
coach outlet
ferragamo outlet
canada goose parka
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
coach outlet online
nike air max
ray ban sunglasses
ugg outlet
burberry outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
coach outlet canada
coach outlet online
jordan shoes
cheap jordans
cheap jordans
soccer jerseys
kevin durant shoes
pandora charms sale clearance
puma outlet
mulberry bags
reebok trainers
76ers jerseys
longchamp outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
celtics jerseys
air huarache
true religion jeans
michael kors handbags
pandora charms
cheap jordans
wellensteyn jackets
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo outlet
kate spade outlet
ugg outlet
ugg outlet
air jordan release dates
golden state warriors jerseys
polo ralph lauren
oakley sunglasses
canada goose jackets
pandora charms
true religion uk
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
michael kors outlet
uggs
nba jerseys
air jordan pas cher
ugg outlets
nhl jerseys
true religion outlet
birkenstock outlet
ray ban sunglasses
nike outlet
air max 90
coach outlet online
coach outlet online
air force 1
ray ban sunglasses
kate spade outlet
canada goose outlet
michael kors outlet
mulberry handbags
coach handbags
salomon shoes
michael kors uk
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
tory burch outlet
rolex watches
canada goose outlet
mac makeup
lakers jerseys
christian louboutin outlet
world cup jerseys
ed hardy clothing
michael kors
burberry outlet
timberwolves jerseys
swarovski outlet
true religion jeans
cartier outlet
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
ralph lauren polo
true religion jeans
fitflops
barcelona jersey
longchamp handbags
christian louboutin outlet
nike trainers
canada goose jackets
coach outlet
pandora jewelry
canada goose outlet
coach outlet
pistons jerseys
kate spade outlet
true religion outlet
polo outlet
emilyf55 birelio 27 2018 12:56:21
Pandora Jewelry
Valentino Outlet
Nike Outlet Online
Ray Ban Wayfarer 2140
Oakley Outlet Store
Pandora Outlet
Longchamp Bags
Moncler Jacket
Air Jordan 11
Adidas NMD
Balenciaga Sneakers
Pandora Jewelry
Ray Ban Sunglasses
Nike Air Max
Ed Hardy
Christian Louboutin
Louboutin shoes
Moncler Outlet
Nike UK
ECCO Shoes For Men
NMD
Yeezy
Birkenstock outlet
Cheap Oakley Sunglasses
Ferragamo
Nike Factory Outlet
Jordan 11
Yeezy
Oakley Prescription Sunglasses
Nike Roshe
Yeezy Shoes
Pandora Charms
Cheap Ray Ban Sunglasses
Ray Ban Glasses
Louboutin Shoes
ECCO Shoes
Ray Ban Aviator Sunglasses
Moncler
Oakley Sunglasses
Pandora Jewelry
Adidas Superstar Women
Oakley
Balenciaga
Moncler Jackets
Oakley Sunglasses
Pandora Charms
Nike Outlet Store
Christian Louboutin Heels
Oakley Sunglasses
Bottega Veneta Handbags
Moncler Outlet
Pandora Charms
Birkenstock Sandals
Pandora Jewelry
Oakley Standard Issue
Ferragamo Outlet
Pandora Jewelry
Fitflop Shoes
Pandora Jewelry
Pandora
Goyard Handbags On Sale
Ralph Lauren
Air Jordan
Fitflop Sale Clearance
Nike Outlet Online
Pandora
Nike Air Max
Balenciaga
Louboutin UK
Pandora Canada Jewelry
Goyard Handbags
Adidas Yeezy Boost 350
Fitflop Sandals
Pandora Charms Jewelry
Pandora Bracelet Charms
Oakley Sunglasses
Adidas Yeezy Boost
Kate Spade Handbags
Pandora Jewelry
Birkenstock Outlet
Skechers
Ray Ban Aviator Sunglasses
Ray Ban Outlet
Pandora Canada
Fitflop
Pandora Bracelet
Timberland Outlet
Christian Louboutin
Ray Ban Sunglasses On Sale
Red Bottom Shoes
Bottega Veneta Wallet
Pandora Jewelry Official Site
Adidas Outlet
Ray Ban Sunglasses Outlet
Kate Spade
Nike Sneakers
Pandora Jewelry
Fitflop
Ray Ban Eyeglasses
Adidas Trainers
jiuer7845 liepos 06 2018 01:40:13
Yeezy Blue Tint
Yeezy Supply
Birkenstock Sandals
Air Max 270
Yeezy Shoes
Adidas Yeezy
Nike Air
Nike Air
Nike Outlet Store Online Shipping
Cheap NFL Jerseys From China
Cheap NFL Jerseys
NFL Shop Official Online Store
Nike Air Max 270
NFL Jerseys
Nike Factory Outlet Store Online
Nike Shoes For Men
Air Max 270
Nike Air Max 270
Birkenstocks
Salomon
Salomon Speedcross 4
Salomon Shoes
Nike NBA Jerseys
Cheap NBA Jerseys
Basketball Jerseys
Kyrie Irving Jersey
Balenciaga
Balenciaga Triple S
Balenciaga Trainers
Balenciaga UK
Yeezy Blue Tint
Yeezy Supply
Birkenstock Sandals
Air Max 270
Yeezy Shoes
Yeezy Shoes
Nike Air Max
Nike UK
Nike Outlet Store
Cheap NFL Jerseys
NFL Jerseys
NFL Official Store
Air Max 270
Cheap NFL Jerseys
Nike Factory Outlet
Nike Shoes
Nike Air Max 270
Air Max 270
Birkenstocks Shoes
Salomon UK
Salomon UK
Salomon UK
NBA Jerseys
NBA Jerseys
Cheap Basketball Jerseys
Nike Kyrie Irving Jersey
Balenciaga UK
Balenciaga UK
Balenciaga UK
Balenciaga
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nuostabu! Nuostabu! 0% [Nra bals]
Labai gerai Labai gerai 100% [1 Balsas]
Gerai Gerai 0% [Nra bals]
Patenkinamai Patenkinamai 0% [Nra bals]
Blogai Blogai 0% [Nra bals]
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

Laura
28/05/2013 20:13
labas

aukyklos archyvas
Reklama
nemokami skelbimai
SMS Pažintys
Sporto naujienos
Padangos
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT