Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2022-10-28 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2022-10-28 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2022-10-28 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2022-10-28 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2022-10-28 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2022-10-28 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2022-10-28 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2022-10-28 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2022-10-28 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2022-10-28 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2022-10-28 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2022-10-28 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Kas yra dviratis?
Dviratis – dviratë bemotorë, aplinkà tausojanti transporto priemonë, naudojama pramogai, susisiekimui, laisvalaikio praleidimui, turizmui, sportavimui, varþyboms. Dviraèiø sportas – olimpinë sporto ðaka. Kai kuriose ðalyse tai labai populiari transporto priemonë dël savo pigumo (lyginant su motorinëmis), praktiðkumo, tinkamumo perpildytoms miesto gatvëms, valdþios skatinimo. Jei nëra ákalnës ir kelio danga pakankamai kieta, ðiuolaikiniu dviraèiu nesunku kelias valandas vaþiuoti apie 17-23 km/val greièiu. Nuo kalno neretai ásibëgëjama ir daugiau. Ðie greièiai pakankamai dideli, todël ðiuo metu neretai dëvimas specialus dviratininko ðalmas (kai kuriuose ðalyse jis privalomas). Pagrindinë dviraèio sandara: du ratai, rëmas, balnelis, vairas ir perdavimo mechanizmas, raumenø jëga verèianti suktis ratus. Paprastesniuose dviraèiuose ðio mechanizmo perdavimo santykis fiksuotas, taèiau tokiu dviraèiu nepatogu áveikti ákalnæ, ar prireikus vaþiuoti didesniu greièiu. Daugumoje dabartiniø dviraèiø perdavimo santyká galima net ir bevaþiuojant keisti. Daþniausiai santykis keièiamas naudojant keletà skirtingo skersmens þvaigþduèiø arba stebulës pavarà. Dviraèiø ávairovë didelë, jie bûna skirti ávairiom trasom, skirtingiems vaþinëjimo stiliams. Ðiauliuose yra dviraèiø muziejus.

Iðradimas ir istorija
Dviraèio iðradimo truko ilgai, daugelio þmoniø pastangomis. Dviratá bandë iðrasti tûkstanèiai þmoniø ið ávairiø pasaulio ðaliø. Vieniems jø priklauso idëjos, kitiems – realizavimas. Pirmoji idëja buvo bandymas pakeisti arklá. Babilonijos, Egipto reljefuose, Pompëjos freskose pavaizduoti dviraèiø prototipai. Neseniai Leonardo da Vinèio uþraðuose rastas gana tobulo dviraèio eskizas. Maþdaug prieð 500 metø jis nupieðë átaisà, labai panaðø á ðiø laikø dviratá, su vienodo dydþio ratais, grandinine pavara ir pedalais, patogia sëdyne. Pirmà karà apie dviratá pradëta kalbëti 1790 metais, kai prancûzø grafas fon Sivrakas iðrado vadinamàjá “ratiná arkliukà” – paprastà mediná pagalá su gerai pritvirtintais ratais. “Ratinis arkliukas”, dar vadinamas “bëgiojimo ratu”, buvo labai populiarus XIX amþiaus pradþioje. Tokiais þaisliniais arkliukais labai mëgo vaþinëti vaikai. Bet kartà atsitiko taip, kad ant þaislinio veþimëlio neuþsikerëblino suaugæs dëdë. Ir ne ðiaip dëdë – o vyriausiasis Badeno girininkas baronas K. fon Draizas. 1817 m. liepos 12 d. Karlas Draizas ryþosi pademonstruoti savo naujàjá velocipedà, tiesioginá ðiuolaikiniø dviraèiø pirmtakà. Jis paliko savo namus Manheimo centre ir nuvaþiavo geriausiu Badeno keliu á Ðvecingenà. Nuvaþiavæs 7,5 km jis apsisuko ir patraukë namo. Visa kelionë truko kiek daugiau nei valandà. Dar po mënesio jis ryþosi dar áspûdingesniam bandymui. Siekdamas iðgarsinti naujàjá iðradimà jis praneðë nuvaþiuosiàs 51 km ið Karlsrûhës á Këlá tik per keturias valandas. Kelionæ jis pradëjo lygiai vidurdiená. Këlio policijos virðininkas patvirtino, kad K. Draizas pasirodë jø miestelyje 16.00. Dviratis uþaptentuotas 1819 m. birþelio 26 d. 1853 m. iðrastas dviratis su pedalais. Apie 1867 m. dviraèius pradëjo gaminti masiðkai Pjeras Miðo Prancûzijoje. 1870 – 1871 m. jo ámonëje dirbo jau 300 þmoniø. 1885 m. serijinæ dviraèiø gamybà pradëjo anglø firma “Rover”. Tada atsirado ávairiø modifikacijø dviraèiø.

Dviraèiø klasifikacija, stilius

Vaþinëjimo stilius – vaþinëjimo dviraèiu bûdas. Kiekvienas stilius turi bûtent jam pritaikytà dviraèio tipà ir vietas (trasas), kur juo vaþinëjama. Vienaip vaþiuojama miesto gatvëmis, kitaip leidþiantis nuo uoliniø kalnø, dar kitaip – lenktyniaujant. Universalaus dviraèio, tinkamo viskam, nëra, tad kiekvienas atsirenka, kam teikia pirmenybæ. Niekas neþino tiksliø ribø tarp stiliø, kiekvienas gali turëti savo nukrypimø. BMX dviratis BMX dviratis BMX Tai laisvas stilius, su papildomai naudojamais ávairiais árenginiais: rampomis, tilteliais ir pan. BMX dviraèiai yra su papildomomis kojø atramomis, ju vairas iðriestas i virðø, ratai labai platûs. Nekomplektuojami su tupliksais ar kontaktiniais pedalais. Visiem BMX bûdinga – maþas, labai tvirtas rëmas, nedidelis svoris. Daþniausiai vairo konstrukcija leidþia priekiniam ratui apsisukti aplink 360° kampu, ir ne vienà syká. Ratø dydis – 20“ arba 24“. BMX savoka atsirado ið Bike MotoCross. Vëliau BMX pavadinti dviraèiai skirti krosui ir trialui. Dar iððifruojama kaip Modified Bike Xtreme. Trialas MTB dviraèiais iðsirutuliojo ið BMX. BMX sportu-akrobatika uþsiima miesto paaugliai. Ðis jø laiko praleidimas pritraukia didelá þiûrovø skaièiø. Masiðkai gaminami BMX dviraèiai visiðkai supaprastinti, paprasèiausi modeliai yra pigûs. Vyresnio amþiaus vaikai ir paaugliai jais bando atlikti ir atlieka stulbinanèius triukus. Yra ir elitiniai BMX – brangûs, skirti profesionalams ir rimtai uþsiimantiems ðia sporto ðaka. MTB (mountain bike – kalnø dviratis) Tai – vieni ið Lietuvoje ðiuo metu populiariausiø dviraèiø. Bûna ávairios konstrukcijos, dizaino ir kainø. Jie skirti tiek jauniems, tiek seniems. Labai ávairiø kainø, todël vieni ið labiausiai áperkamø dviraèiø. MTB skirti kalnams arba bekelei. Didelis pavarø skaièius (21–27) uþtikrina platø perdavimo santykio pasirinkimà – tai leidþia pasirinkti optimalø perdavimà ávairiomis sàlygomis. Dviraèio rëmas su visa komplektacija paskaièiuoti ávairiausiom galimom trasom: akmenuotai vietovei, minkðtam gruntui, balynams, smëliui, purvui. Didesnis atstumas tarp þemës ir centrinës aðies (29–33 cm) padidina dviraèio pravaþumà. Vairas bûna platus (55–67 cm), tiesus – tai palengvina vairavimà ant minkðto grunto. Patogi stabdþiø ir bëgiø perjungimo sistema leidþia stabdyti bei perjunginëti pavaras nepaleidþiant vairo. Ratai, daþniausiai 26" dydþio, kartu su trumpais stipinais, suteikia ratui tvirtumo bei kietumo, sumaþina dviraèio bendrà aukðtá. Padangos plaèios, grubios. Dauguma MTB dviraèiø komplektuojami priekine amortizuojanèia ðake, taip pat ir galiniu amortizatoriumi. Tai ypaè pagerina sukibimà greitai vaþiuojant nelygiu keliu bei padidina komforto lygá. Pagal amortizacijà iðskiriami: visiðkos amortizacijos MTB (full suspension); standþios galinës pakabos (hardtail); kalnø dviraèiai be amortizuojanèios ðakës (rigid). Reikalui esant galima MTB dviratá pritaikyti reguliariam vaþinëjimui á darbà (naudojamos plonesnes ir smulkesnio raðto padangos, purvasaugiai, maþiau pavarø), arba uþmiesèio turizmui, nes kalnø dviratis yra ypaè patvarus ir miestuose, kur prasti keliai, ðaligatviai, bei daug bordiûrø, toks dviraèio tipas pats tinkamiausias. Bet klaida bûtø ruoðti kalnø dviratá greièio lenktynëms plentu arba ruoðtis juo á turistinæ kelionæ. Sëdësena ant kalnø dviraèio yra sportinë, t.y., kûnas gana stipriai pasviræs á prieká ir nemaþai krûvio tenka rankoms. Vaþiuoti tokiu dviraèiu ilgas keliones nepatogu, nes greièiau nei naudojant turistiná dviratá pavargsta rankos ir nugara. Iðskiriama keletas MTB dviraèiø grupiø: Trial – trail (dviraèiø trialas) Uþsiimantys ðiuo stiliu dviratininkai turi mokëti atlikti tam tikrus veiksmus dviraèiu, kaip paðokimas (á virðø, á ðonà, ant kliûties), pusiausvyros laikymas stovint vietoje, stovëjimas ir ðokinëjimas ant vieno rato, staèiø ir aukðtø kliûèiø áveikimas ir daugybë kitø sudëtingø elementø. Visa tai kompleksiðkai naudojama per varþybas, kai sportininkas turi áveikti trasà, sudarytà ið skirtingø sekcijø su kliûtimis. Jos bûna natûralios ir dirbtinës: akmenys, ràstai, dëþës, kroviniø padëklai, ritës, betono blokai ir t. t. Reikia stengtis kuo maþiau kartø liesti þemæ, bet kuo – iðskyrus patá dviratá. Uþ kliûèiø ar þemës lietimà skiriami baudos taðkai. Dalyvis, áveikæs visà trasà ir surinkæs maþiausiai taðkø, skelbiamas nugalëtoju. Kaip atskira sporto ðaka dviraèiø trialas iðsivystë 1970 pabaigoje, 1980 pradþioje. Ði sporto ðaka atsirado mototrialininkams (mototrialas – tai tas pat, tik su motociklu) pasiûlius vaikams mokintis trialo ir treniruotis dviraèiais. Vëliau dviraèiø trialas daliai þmoniø pasirodë ádomesnis ir jie atsiskyrë. Trial dviraèiai skirstomi: STOCK ir MOD. STOCK bûna kietu rëmu ir ðake, tvirtais plaèiais 26“ dydþio ratais (galinio rato plotis siekia iki 3“). Slëgis jø padangose þemas, turi vienà vedanèiàjà þvaigþdutë, itin efektyvius stabdþius (hidraulinius). MOD – ratai 20“ dydþio, priekinë þvaigþdë apsaugota „Hashguard“. Pavarø trial dviraèiuose nëra, daþnai nëra net balnelio, nes dviratininkai paprastai stovi ant pedalø ir balnelis tik maiðo. Kartais naudojami trumpi pedalø ðvaistikliai. XC (Cross Country – dviraèiø krosas) Tai greièio krosas raiþyta vietove. Dviraèiai bûna standþiu rëmu, bet retai. Daþniau tai modeliai turintys amortizuojanèià priekinæ ðakæ arba abu amortizatorius (visiðkos amortizacijos – angl. full suspension). XC modeliai pasiþymi maþu svoriu. Pagal trasas XC skirstoma á kelias grupes: * Tempo – tai uþmiesèio takeliai, keliai, asfaltas be staigiø aukðèio skirtumø bei labai staigiø posûkiø. Tokios trasos vienas ratas yra 5-15 km ilgio, o varþybø ilgis gali sudaryti 50-100 km. * Krosinë – tai sudëtinga trasa, jos pavirðius gali bûti tiesiog nepraeinamas, su staigiais aukðèio kitimais. Tai takeliai miðke, suartas laukas, sudaromos ir papildomos kliûtys: grioviai, ðlaitai su upeliais ir negilios, sraunios upës. Paskutiniu metu krosinë kryptis atsiskiria nuo klasikinio XC ir vadinama BackCountry – labiausiai iðpopuliarëjusi vietovëse su kalnuotu reljefu. * Maratoninë – tai 100 ir daugiau kilometrø ilgio trasa, jungianti abi tempo ir krosines trasø grupes. FreeRide Gan neseniai iðsivysèiusi ir pripaþinimà dviraèiø sporte gavusi atskira grupë. Dviraèiai daþniausiai yra pilnos amortizacijos, pritaikyti vaþiavimui itin raiþyta vietove, miðko kalniukais, bet jie nëra tinkami kroso lenktynëm, turizmui. Kaip galima spræsti ið pavadinimo, ðis stilius neturi jokiø apribojimø - naudojant freeride dviraèius ðokinëjama nuo skardþiø, dideliais greièiais ðokinëjama á tolá, ðuoliø metu gali bûti atliekami triukai. Ðiuo metu jau yra gana gerø dviraèiø, skirtø friraidui. Downhill (greitas nusileidimas nuo kalno) Ðio stiliaus dviratininkai stengiasi kaip ámanoma greièiau nusileisti nuo kalno. Nusileidimas vyksta atskirais startais. Nusileidimo vietos daþnai bûna miðkingose, kalnuotose vietovëse, taip pat slidinëjimo trasose. Nusileidimas trunka 1 - 10 minuèiø. Á kalnà ðio stiliaus dviratininkas uþsiropðèia keltuvais, nes dviratis, dël didelio svorio ir amortizacijos, visiðkai nepritaikytas vaþiuoti ákalnën. Pirmosios varþybos vyko 1976m. lapkrièio 21d. JAV, Kalifornijos valstijoje, Fairfax dviraèiø parke[reikalinga citata]. Laimëtojas – vienintelis finiðavæs Alan Bonds. Pirmasis UCI Downhill pasaulio èempionatas ávyko 1990m. Kolorado valstijoje, Durango dviraèiø parke. Dviraèiø specifikacijos: rëmas tvirtas, sunkus (pritaikytas didelëms apkrovoms nusileidimo metu atlaikyti), didelës eigos ir jautrumo amortizatoriai (skirti ratà iðlaikyti prispaustà prie þemës vaþiuojant per kliûtis), diskiniai stabdþai, daþniausiai hidrauliniai (pritaikyti didelei stabdymo jëgai iðvystyti) Street/dirt Ðie dviraèiai skirti triukams atlikti - panaðiai, kaip BMX. Street(gatvës) ir dirt(tramplynø, sukastø ið þemiø) dviraèiai savo sandara nelabai skiriasi. Iðskirtinis jø bruoþas - þemas rëmas ir minimaliai nuleistas balnas. Nuo BMX street/dirt dviraèiai skiriasi didesniu ratø skersmeniu (24/26 coliai) ir aukðtesne priekine ðake. Ðakë gali bûti su amortizatoriumi ir be jo. Daþnai tokio tipo dviraèiai turi tik galinius stabdþius arba visai jø neturi. Turistiniai dviraèiai (touring) Ðie dviraèiai tinka visoms kelionëms, kur tik yra keliai ir takai – nuo kelionës aplink pasaulá iki kasdieniø iðvykø á darbà. Turistiniai dviraèiai gali perveþti didelius krovinius, daþnai standartinëje komplektacijoje yra viena ar dvi bagaþinës, purvasargiai. Jie turi sustiprintus ratlankius (27“-28“ dydþio), padangos 30–38 mm. Vairas – klasikinis su ragais, iðneðimas trumpas. Tai leidþia sëdëti iðsitiesus, kas ypaè svarbu tolimose kelionëse. Dviraèio geometrija uþtikrina maþesná kratymà, leidþia vaþiuoti nelaikant rankomis vairo, bet sumaþina manevringumà, kuris turizmui didelës átakos neturi. Ilga dviraèio bazë daro rëmà „minkðtesná“, jis blogiau rieda á kalvas, bet leidþia ant bagaþinës uþdëti didelæ kuprinæ ir tai nemaiðo kojoms. Turistiniai modeliai geriausiai tinka keliams su tvirta danga bei suplûktiems takams. Recumbent dviratis Recumbent dviratis Pusiau gulom minami dviraèiai Pusiau gulom minami dviraèiai (angl. Recumbent bicycle) Lietuvoje daþnai vadinami velomobiliais. Tokiame dviratyje þmogus sëdi patogiai (daþniausiai ðiek tiek atsiloðæs) ir pedalus mina iðtiesæs á prieká kojas. Velomobiliai ypaè yra tinkami miestuose bei ilgose kelionëse - su jais patogiau ir komfortiðkiau vaþiuoti nei su áprastais dviraèiais, maþesnë tikimybë nukentëti avarinëje situacijoje (nes priekyje yra þmogaus kojos, o ne galva). Pusiau gulom minami dviraèiai daugiausiai yra paplitæ Nyderlanduose, Vokietijoje, Danijoje.
Komentarai
aixis165 vasario 22 2009 22:56:08
Âèiû!
Labai gerai ir profesionalu paraðytas raðtas.
FrankasW kovo 28 2009 16:42:41
tik kopijuotas ið "wikipedia". Ir dëja, netgi nebeaktualiasias smiley
LittleGiant rugpjio 17 2009 09:05:18
nu ir gerai, kad ið wikipedijos.
Ignas spalio 15 2009 15:07:36
e o renkas kas kdn?m?smiley
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nuostabu! Nuostabu! 0% [Nra bals]
Labai gerai Labai gerai 100% [1 Balsas]
Gerai Gerai 0% [Nra bals]
Patenkinamai Patenkinamai 0% [Nra bals]
Blogai Blogai 0% [Nra bals]
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

mert38
18/07/2022 08:42
freepornovideosite.net xxxmobilsex.net freexxxpornwap.com

mert38
07/07/2022 13:55
trafo izolasyon malzemeleri transformerboard

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT