Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2018-02-23 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2018-02-23 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2018-02-23 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2018-02-23 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2018-02-23 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2018-02-23 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2018-02-23 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2018-02-23 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2018-02-23 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2018-02-23 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2018-02-23 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2018-02-23 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Kas yra KM?
Kritinë Masë (ang. Critical Mass) – tai visame pasaulyje paskutiná mënesio penktadiená vykstanti akcija, kurioje þmonës su dviraèiais ir savaeigiu transportu masiðkai uþima gatves. „Kritinë masë“ (toliau KM) neturi vadovø ir tikslø, tik susitikti kartà per mënesá ir dþiaugtis vaþiavimo saugumu. Kritikai, daugiausia automobilininkai, sako, jog tai yra sàmoningas eismo trukdymas, neleidþiantis eismui normaliai funkcionuoti. „Kritinës masës“ ðalininkø teigimu jie netrukdo eismui bei ðio judëjimo kritikams, kurie þiûri á tai, kaip á transporto kamðèius, atkerta: „Mes neblokuojame eismo, mes esame eismas.“ Kritikai atkerta: „Blokuojate.“

Istorija ir virsmas
Nuo tada, kai pirmà kartà toks pasivëþinimas ávyko San Franciske 1992 metais, KM padarë nenuginèijamà poveiká vietiniø valdþiø ir miesto planuotojø supratimui apie dviratininkø poreikius miestuose. Be to, KM ávyko jau daugiau kaip 325 miestuose visame pasaulyje. San Franciske, tradicinë KM pradþia yra Justin'o Herman'o aikðtëje, gale Marketo gatvës. Per kai kuriuos pasivaþinëjimus pasitaiko draudþiamø veiksmø, vadinamø „corking“, kurie sukelia sankryþos eismo stabdymà taip, kad dviratininkai lengvai pravaþiuotø pro raudonà ðviesoforà. KM dalyviai visada stengiasi iðsiskirstyti ið kelio centro ir uþleisti já greitosios pagalbos maðinoms, kai paprasti dviratininkai tiesiog vaþiuoja kelio kraðtais. Kritikai pripaþásta, kad ðie veiksmai prieðtarauja pasakymui „mes esame eismas“, nes eilinis transportas neturi tokiø privilegijø, kaip kirsti raudonà ðviesoforo signalà. KM skiriasi nuo daugelio kitø visuomeniniø judëjimø savo organizacine struktûra. KM pretenduoja bûti „organizuotas atsitiktinumas“, be lyderiø, be organizatoriø, be jokios narystës. Pavyzdþiui, angliðkas terminas „Xerocracy“ buvo sudarytas, kad nusakytø, kaip yra iðrenkamas KM marðrutas: kiekvienas turintis pasiûlymà paruoðia þemëlapá ir padalina já dviratininkams dalyvaujantiems KM. Daþniausiai didelë dalis dviratinkø seka paskui ilgai negalvojanèius bûrio priekyje, taèiau kiti marðrutà apgalvoja dienà prieð tai, iðsirinkdami populiariausius kelius. Kai kurie, kur vaþiuos, pasirenka pagal susitarimà. Ðie metodai leidþia akcijai daþniausiai vykti be susitikimø, stuktûros, vidaus politikos ir taip toliau. Teigiama, kad norint, kad KM egzistuotø, tereikia, kad pakankamai þmoniø þinotø apie tai. Taip pat dalyviø turi bûti pakankamai, kad saugiai uþsiimtø kelio dalá, kurioje neásiterptø joks motorizuotas transportas. Terminas KM buvo pasiskolintas ið amerikieèio, rikðø dviraèiø bei kitø þmogaus jëga varomø transporto priemoniø dizainerio George'o Bliss'o pastebëjimo. Vieðëdamas Kinijoje jis atkreipë dëmesá, kad eismo dalyviai, motoriniai ir bemotoriai, turëjo sutartiná bûdà, kaip susiderëti nereguliuojamoje sankryþoje. Eismas ðiose sankryþose uþsikimðdavo, kol paskutinieji pasiekdavo kritinæ ribà ir tada masë bûdavo priversta judëti per sankryþà. Ðis terminas buvo paminëtas Ted'o White'o dokumentiniame filme „Return of the Scorcher“ (1992) ir vëliau pritaikytas KM judëjimui.
KM Lietuvoje
2005 metø geguþës mënesio paskutiná penktadiená Kritinë Masë pirmà kartà Lietuvoje susibûrë Vilniuje. Renginyje dalyvavo apie 235 þmoniø, renginys nuðviestas LRT laidoje „Keliai, maðinos, þmonës“. 2006 metø balandþio 28 dienà keturiø ðimtø dviratininkø masë pradëjo naujajá sezonà pajudëdama Vilniaus gatvëmis, bendru dviratinikø susitarimu nuspræsta, jog kiekvieno mënesio pasivaþinëjimà pradësime Katedros aikðtëje 18:00, marðrutas ir kita informacija – interneto svetainëje http://CM.hardcore.lt Nuo 2006 metø pavasario Kritinës masës þygiai prasidëjo ir Kaune. Jie vyksta kiekvieno mënesio paskutiná ketvirtadiená. Iðvykstama 19:00 ið Miesto sodo (prie Muzikinio teatro. 2007m. liepos 27 d. Vilniuje ávykusi Kritinë masë susilaukë iðskirtinio policijos dëmesio. Penki ekipaþai kurá laikà grieþtai lydëjæ kritinæ masæ nusprenë pastoti jai kelià. Uþblokavæ gatvæ Jogailos g. ir Gedimino pr. sankirtoje. Buvo suimti penki dviratininkai ir nubausti 15-40 litø baudomis. Dviratininkai buvo nubausti, nes vaþiavo ne kelkraðèiu, o viduryje gatvës (pagal ðiuo metu galiojanèias KET dviratininkai turi vaþiuoti kuo arèiau deðiniojo kraðto). Ávykis buvo simboliðkai nuðviestas þiniasklaidoje.
Komentarai
danielius gegus 23 2009 12:22:07
tai kur renkames?smiley
giant gegus 25 2009 17:00:28
èia miestuose praneða apie tà renginá. pas amne tik kartà buvo ðiais metais
Ignas spalio 15 2009 15:03:08
Kas kedainiuose?smiley
sarahw25 sausio 28 2018 18:33:29
Timberlad Boots
Lebrons Shoes
Red Bottoms
Louboutin Shoes
Nike Air Force 1
Yeezy
Longchamp Le Pliage
Puma Shoes For Women
Jordan 11
Nike Outlet Store
Nike Shoes For Men
Moncler Outlet UK
Cheap Pandora Charms
Nike Shoes
Pandora Jewelry 70% Off Clearance
Nike KD Shoes
Polo Ralph Lauren
Louboutin Shoes
Christian Louboutin Shoes
Yeezy Beluga 2.0
Jordan 11 GYM Red
Christian Louboutin Shoes
Pandora Charms Sale
Adidas Outlet
Pandora UK
Adidas Shoes For Women
Moncler UK
Pandora Jewelry
Air Max 90
Pandora Canada
Pandoras
Retro Jordan 11
Nike Air Max
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

sarahw25
30/01/2018 12:18
Yeezy Beluga
Nike Shoes
Nike Outlet
[url=http://www.


sarahw25
29/01/2018 14:11
Pandora Jewelry Official Site
Christian Louboutin Shoes
[url=http://www.pa


sarahw25
27/01/2018 13:31
Polo Ralph Lauren
Nike Outlet Store
Pandora
[url=h


sarahw25
26/01/2018 17:39
Pandora Bracelet
Polo Ralph Lauren
Air Max


sarahw25
25/01/2018 18:51
Jordan 11
Jordan 11 Red
[url=http://www.timberlandbootsshoes.us.com/]Timberlad Boots For Men[/url


aukyklos archyvas
Reklama
nemokami skelbimai
SMS Pažintys
Sporto naujienos
Padangos
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT