Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2018-04-27 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2018-04-27 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2018-04-27 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2018-04-27 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2018-04-27 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2018-04-27 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2018-04-27 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2018-04-27 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2018-04-27 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2018-04-27 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2018-04-27 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2018-04-27 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Kas yra KM?
Kritinë Masë (ang. Critical Mass) – tai visame pasaulyje paskutiná mënesio penktadiená vykstanti akcija, kurioje þmonës su dviraèiais ir savaeigiu transportu masiðkai uþima gatves. „Kritinë masë“ (toliau KM) neturi vadovø ir tikslø, tik susitikti kartà per mënesá ir dþiaugtis vaþiavimo saugumu. Kritikai, daugiausia automobilininkai, sako, jog tai yra sàmoningas eismo trukdymas, neleidþiantis eismui normaliai funkcionuoti. „Kritinës masës“ ðalininkø teigimu jie netrukdo eismui bei ðio judëjimo kritikams, kurie þiûri á tai, kaip á transporto kamðèius, atkerta: „Mes neblokuojame eismo, mes esame eismas.“ Kritikai atkerta: „Blokuojate.“

Istorija ir virsmas
Nuo tada, kai pirmà kartà toks pasivëþinimas ávyko San Franciske 1992 metais, KM padarë nenuginèijamà poveiká vietiniø valdþiø ir miesto planuotojø supratimui apie dviratininkø poreikius miestuose. Be to, KM ávyko jau daugiau kaip 325 miestuose visame pasaulyje. San Franciske, tradicinë KM pradþia yra Justin'o Herman'o aikðtëje, gale Marketo gatvës. Per kai kuriuos pasivaþinëjimus pasitaiko draudþiamø veiksmø, vadinamø „corking“, kurie sukelia sankryþos eismo stabdymà taip, kad dviratininkai lengvai pravaþiuotø pro raudonà ðviesoforà. KM dalyviai visada stengiasi iðsiskirstyti ið kelio centro ir uþleisti já greitosios pagalbos maðinoms, kai paprasti dviratininkai tiesiog vaþiuoja kelio kraðtais. Kritikai pripaþásta, kad ðie veiksmai prieðtarauja pasakymui „mes esame eismas“, nes eilinis transportas neturi tokiø privilegijø, kaip kirsti raudonà ðviesoforo signalà. KM skiriasi nuo daugelio kitø visuomeniniø judëjimø savo organizacine struktûra. KM pretenduoja bûti „organizuotas atsitiktinumas“, be lyderiø, be organizatoriø, be jokios narystës. Pavyzdþiui, angliðkas terminas „Xerocracy“ buvo sudarytas, kad nusakytø, kaip yra iðrenkamas KM marðrutas: kiekvienas turintis pasiûlymà paruoðia þemëlapá ir padalina já dviratininkams dalyvaujantiems KM. Daþniausiai didelë dalis dviratinkø seka paskui ilgai negalvojanèius bûrio priekyje, taèiau kiti marðrutà apgalvoja dienà prieð tai, iðsirinkdami populiariausius kelius. Kai kurie, kur vaþiuos, pasirenka pagal susitarimà. Ðie metodai leidþia akcijai daþniausiai vykti be susitikimø, stuktûros, vidaus politikos ir taip toliau. Teigiama, kad norint, kad KM egzistuotø, tereikia, kad pakankamai þmoniø þinotø apie tai. Taip pat dalyviø turi bûti pakankamai, kad saugiai uþsiimtø kelio dalá, kurioje neásiterptø joks motorizuotas transportas. Terminas KM buvo pasiskolintas ið amerikieèio, rikðø dviraèiø bei kitø þmogaus jëga varomø transporto priemoniø dizainerio George'o Bliss'o pastebëjimo. Vieðëdamas Kinijoje jis atkreipë dëmesá, kad eismo dalyviai, motoriniai ir bemotoriai, turëjo sutartiná bûdà, kaip susiderëti nereguliuojamoje sankryþoje. Eismas ðiose sankryþose uþsikimðdavo, kol paskutinieji pasiekdavo kritinæ ribà ir tada masë bûdavo priversta judëti per sankryþà. Ðis terminas buvo paminëtas Ted'o White'o dokumentiniame filme „Return of the Scorcher“ (1992) ir vëliau pritaikytas KM judëjimui.
KM Lietuvoje
2005 metø geguþës mënesio paskutiná penktadiená Kritinë Masë pirmà kartà Lietuvoje susibûrë Vilniuje. Renginyje dalyvavo apie 235 þmoniø, renginys nuðviestas LRT laidoje „Keliai, maðinos, þmonës“. 2006 metø balandþio 28 dienà keturiø ðimtø dviratininkø masë pradëjo naujajá sezonà pajudëdama Vilniaus gatvëmis, bendru dviratinikø susitarimu nuspræsta, jog kiekvieno mënesio pasivaþinëjimà pradësime Katedros aikðtëje 18:00, marðrutas ir kita informacija – interneto svetainëje http://CM.hardcore.lt Nuo 2006 metø pavasario Kritinës masës þygiai prasidëjo ir Kaune. Jie vyksta kiekvieno mënesio paskutiná ketvirtadiená. Iðvykstama 19:00 ið Miesto sodo (prie Muzikinio teatro. 2007m. liepos 27 d. Vilniuje ávykusi Kritinë masë susilaukë iðskirtinio policijos dëmesio. Penki ekipaþai kurá laikà grieþtai lydëjæ kritinæ masæ nusprenë pastoti jai kelià. Uþblokavæ gatvæ Jogailos g. ir Gedimino pr. sankirtoje. Buvo suimti penki dviratininkai ir nubausti 15-40 litø baudomis. Dviratininkai buvo nubausti, nes vaþiavo ne kelkraðèiu, o viduryje gatvës (pagal ðiuo metu galiojanèias KET dviratininkai turi vaþiuoti kuo arèiau deðiniojo kraðto). Ávykis buvo simboliðkai nuðviestas þiniasklaidoje.
Komentarai
danielius gegus 23 2009 12:22:07
tai kur renkames?smiley
giant gegus 25 2009 17:00:28
èia miestuose praneða apie tà renginá. pas amne tik kartà buvo ðiais metais
Ignas spalio 15 2009 15:03:08
Kas kedainiuose?smiley
emilyf55 kovo 28 2018 14:35:47
Fenty Puma
Valentino
Clarks Shoes Women
Lebrons shoes
Vans
Michael Kors Outlet Online
Curry 4
Pandora Jewelry
Ralph Lauren Outlet Online
Yeezy boost 350 v2
Coach Outlet
Ultra Boost
Kate Spade Outlet Online
Longchamp
Jordan Space Jam 11
Nike Cortez
Nike Vapormax
Lebron 15
Adidas Shoes For Men
Red Bottom for Women
Ralph Lauren Outlet
Kyrie 3
Yeezy
Spinners Fidget
Nike Air More Uptempo
Longchamp Outlet
Pandora Outlet
Michael Kors Canada
Skechers Shoes UK
Coach Outlet
Polo Ralph Lauren Outlet
Yeezy 350 V2
Kate Spade Outlet
Pandora Jewelry
Ralph Lauren Outlet
Nike Air Max
Stephen Curry 4
James Harden shoes
Under Armour Outlet Store
Birkenstock
Kyrie Irving Shoes
Pandora Jewelry
chanyuan balandio 20 2018 11:51:13
chanyuan2018.04.21
magic jerseys
pandora charms
ralph lauren polo
nobis outlet
air max 90
coach factory outlet
longchamp handbags
pacers jerseys
cheap mlb jerseys
fitflops shoes
coach outlet
polo outlet
swarovski outlet
nuggets jerseys
christian louboutin shoes
michael kors
louboutin shoes
kate spade outlet
michael kors outlet
moncler outlet
canada goose jackets
yeezy boost
coach outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet
air max 90
nike roshe one
michael kors outlet
coach outlet
coach outlet
nba jerseys
nike outlet
air max uk
oakley sunglasses
canada goose outlet
swarovski crystal
adidas outlet
air max 90
san antonio spurs jerseys
clippers jerseys
ugg outlet
michael kors outlet
pandora charms
mulberry outlet
grizzlies jerseys
nhl jerseys
oakley sunglasses
kate spade outlet
ysl outlet
michael kors outlet online
chrome hearts outlet
coach outlet
tory burch outlet
michael kors outlet online
cheap snapbacks
oakley sunglasses
coach outlet
adidas uk
canada goose outlet
nike store
polo outlet
kobe 9
burberry outlet
true religion jeans
coach outlet online
ugg outlet
oakley sunglasses wholesale
fitflops sale
michael kors outlet
coach outlet
ugg outlet
pandora charms
canada goose outlet
canada goose jackets
yeezy boost
kings jerseys
ralph lauren polo shirts
adidas outlet
coach outlet
louboutin pas cher
ray ban sunglasses
nike air max 90
soccer shoes
polo outlet
michael kors wallets
canada goose jackets
christian louboutin outlet
air jordan pas cher
polo ralph lauren
hornets jerseys
louis vuitton outlet
bulls jerseys
ferragamo outlet
swarovski outlet
tory burch outlet
cleveland cavaliers jersey
denver broncos jerseys
uggs outlet
ralph lauren polo shirts
ralph lauren pas cher
gucci outlet
tory burch outlet
michael kors outlet
polo ralph lauren
polo ralph lauren
oakley sunglasses
air max 2017
oakley sunglasses
oakley sunglasses
hermes outlet
birkenstock sandals
gucci outlet
spurs jerseys
michael kors outlet
true religion outlet
pandora charms
moncler jackets
oakley sunglasses
michael kors
ray ban sunglasses
nba jerseys
true religion jeans
cheap jordans
new balance pas cher
swarovski crystal
nike presto
mulberry sale
michael kors handbags
prada sunglasses
air jordan shoes
polo shirts
nike store uk
links of london
ugg outlet
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
michael kors outlet
coach outlet
kate spade outlet
ray ban sunglasses
bottega veneta outlet
coach outlet online
stephen curry shoes
rolex watches
asics pas cher
rockets jerseys
coach outlet store online
uggs outlet
chrome hearts outlet
ferragamo shoes
nike air force 1
tory burch outlet
coach outlet
canada goose jackets
basketball shoes
kobe shoes
coach outlet online
cheap jordans
prada handbags
canada goose jackets
mavericks jerseys
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
ferragamo outlet
denver broncos jerseys
supra shoes
mizuno running shoes
canada goose jackets
longchamp outlet
cheap football shirts
polo outlet
ray ban sunglasses
soccer jerseys
longchamp handbags
tory burch outlet
mulberry handbags
air jordan 4
valentino outlet
nfl jersey wholesale
oakley sunglasses
canada goose jackets
canada goose jackets
cheap mlb jerseys
michael kors handbags
kobe bryant shoes
oakley sunglasses
hermes belt
lacoste soldes
canada goose outlet
ugg outlet
moncler jackets
ugg boots
longchamp pas cher
ferragamo shoes
longchamp pliage
louis vuitton outlet
air jordan 3
michael kors handbags
coach outlet online
fred perry polo shirts
wizards jerseys
gucci outlet
true religion jeans
true religion jeans
ugg outlet
cazal sunglasses
true religion jeans
michael kors outlet
jazz jerseys
ugg outlet
air jordan 4
prada shoes
real madrid jersey
longchamp solde
heat jerseys
air huarache
nike shoes
montblanc pens
giuseppe zanotti outlet
cavaliers jerseys
oakley sunglasses
oakley sunglasses
pandora charms
michael kors handbags
cheap jordans
canada goose jackets
nike pas cher
canada goose outlet
thunder jerseys
cheap jordans
knicks jerseys
coach outlet
football shirts
true religion jeans
dansko shoes
ralph lauren polo shirts
christian louboutin outlet
ray ban sunglasses
lakers jerseys
rolex watches
ray ban sunglasses
hermes outlet
canada goose outlet
ecco shoes
ugg boots
nike pas cher
moncler outlet
manchester united jersey
mcm outlet
michael kors bags
coach outlet online
nike air max 2015
pandora outlet
reebok outlet store
ralph lauren polo
true religion outlet
nike factory outlet
herve leger outlet
true religion jeans
moncler outlet
converse shoes
hermes birkin
fitflops outlet
polo ralph lauren
true religion jeans
fitflops sale
fitflops
canada goose coats
uggs outlet
polo ralph lauren
michael kors
new balance shoes
canada goose outlet
canada goose
oakley sunglasses
canada goose outlet
air jordan retro
polo ralph lauren
pandora charms
air jordan 12
pelicans jerseys
coach factory outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
rolex watches for sale
chicago blackhawks jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet online
ray-ban sunglasses
ray ban sunglasses
michael kors outlet
cheap jordans
marc jacobs outlet
hawks jerseys
ray ban sunglasses
air max trainers
coach outlet
lebron james shoes
mbt shoes
ugg boots
tory burch outlet
cheap jerseys
coach outlet
nfl jerseys wholesale
longchamp outlet
jordan shoes
canada goose outlet
fitflops sale clearance
air max 1
canada goose outlet
nike blazer pas cher
suns jerseys
canada goose outlet
asics pas cher
coach handbags
air max 90
michael kors outlet
raptors jerseys
michael kors outlet
christian louboutin outlet
adidas nmd
nike shoes
oakley sunglasses
mont blanc pens
michael kors outlet
swarovski outlet
jordan shoes
adidas wings
nike foamposite
new balance pas cher
canada goose outlet
jordan shoes
mulberry handbags
nike shoes
michael kors outlet
burberry outlet
fitflops sale clearance
michael kors outlet
futbol baratas
barbour outlet
yeezy boost 350
mulberry handbags
coach canada
longchamp bags
pandora charms
pandora charms
kate spade outlet
jordan shoes
prada outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
nike roshe
ray ban sunglasses
lacoste polo shirts
coach outlet
canada goose outlet
chelsea jersey
warriors jerseys
cheap jerseys
trailblazers jerseys
adidas nmd
gucci outlet
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
uggs outlet
ugg outlet
pandora outlet
coach outlet
mulberry outlet
polo outlet
air max 90
ray ban sunglasses
adidas trainers
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora jewelry
ugg outlet
cheap nhl jerseys
air jordan shoes
pandora
canada goose outlet
tory burch outlet
bucks jerseys
nets jerseys
christian louboutin outlet
cheap jordans
canada goose outlet
michael kors outlet
longchamp handbags
tods outlet
ugg boots clearance
michael kors outlet
fitflops sale clearance
ugg boots
kate spade outlet
jordan shoes
asics shoes
longchamp solde
coach factory outlet
ugg outlet
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
mulberry bags
canada goose jackets
pandora jewelry
ferragamo outlet
oakley sunglasses
coach outlet
ferragamo outlet
canada goose parka
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
coach outlet online
nike air max
ray ban sunglasses
ugg outlet
burberry outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
coach outlet canada
coach outlet online
jordan shoes
cheap jordans
cheap jordans
soccer jerseys
kevin durant shoes
pandora charms sale clearance
puma outlet
mulberry bags
reebok trainers
76ers jerseys
longchamp outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
celtics jerseys
air huarache
true religion jeans
michael kors handbags
pandora charms
cheap jordans
wellensteyn jackets
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo outlet
kate spade outlet
ugg outlet
ugg outlet
air jordan release dates
golden state warriors jerseys
polo ralph lauren
oakley sunglasses
canada goose jackets
pandora charms
true religion uk
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
michael kors outlet
uggs
nba jerseys
air jordan pas cher
ugg outlets
nhl jerseys
true religion outlet
birkenstock outlet
ray ban sunglasses
nike outlet
air max 90
coach outlet online
coach outlet online
air force 1
ray ban sunglasses
kate spade outlet
canada goose outlet
michael kors outlet
mulberry handbags
coach handbags
salomon shoes
michael kors uk
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
tory burch outlet
rolex watches
canada goose outlet
mac makeup
lakers jerseys
christian louboutin outlet
world cup jerseys
ed hardy clothing
michael kors
burberry outlet
timberwolves jerseys
swarovski outlet
true religion jeans
cartier outlet
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
ralph lauren polo
true religion jeans
fitflops
barcelona jersey
longchamp handbags
christian louboutin outlet
nike trainers
canada goose jackets
coach outlet
pandora jewelry
canada goose outlet
coach outlet
pistons jerseys
kate spade outlet
true religion outlet
polo outlet
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

Laura
28/05/2013 20:13
labas

aukyklos archyvas
Reklama
nemokami skelbimai
SMS Pažintys
Sporto naujienos
Padangos
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT