Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2022-10-28 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2022-10-28 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2022-10-28 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2022-10-28 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2022-10-28 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2022-10-28 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2022-10-28 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2022-10-28 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2022-10-28 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2022-10-28 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2022-10-28 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2022-10-28 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviraèiø nuoma

Vilnius

Vilniuje UAB "Baltic Cycle" nuomoja skirtingø ruðiø dviraèius (miesto, kelioninius, kalnø, vaikiðkus, chopperius) bei papildomà árangà (vaikiðkas kedutes, krepðius, ðalmus)...

Nuomos punktas velo-city.lt (UAB "Baltic Cycle") su ofisu
Bernadinø g. 10 (tarp Ðv. Onos baþnyèios ir Pilies gatvës)

Kontaktiniai telefonai Vilniuje (mob.):
+370 674 12123 (... ir rusiðkai, ir angliðkai)
+370 699 56009 (... ir angliðkai, ir vokiðkai)
darbo valandos:
I-V: 10-18 val., pietø pertrauka: 12-13 val.
VI-VII: 11-12.30 val. bei 17-18 val.

daugiau informacijos: www.velo-city.lt
laikinai ir http://www.bicycle.lt/lt/main/vilnius

Klaipëda

Klaipëdoje VðÁ "DU RATAI" nuomoja ávairius dviraèius ir turistiná inventoriø iðvykoms su ðeima ir draugais, jûsø ámonës darbuotojø ir sveèiø kelionëms Pajûrio dviraèiø trasa bei kitais marðrutais Lietuvoje ir uþsienyje.
VðÁ "DU RATAI" yra tarptautinio "BaltiCCycle" dviraèiø nuomos tinklo partneris.

Nuomos punktas Klaipëdos senamiestyje (nuo 2009.05.15):
Naujoji Uosto g. 3
(prie Pilies tilto ir Senosios Smiltynës perkëlos)

Kontaktiniai telefonai Klaipëdoje (mob.):
+370 614 18695 (... ir rusiðkai)
+370 615 91773 (... ir rusiðkai, ir angliðkai)
 

Daugiau informacijos ðiuose puslapiuose

 • BaltiCCycle - tai:
 • Dviraèiø ir kito turistinio inventoriaus nuoma Klaipëdoje, Vilniuje , Rygoje , Taline;
 • Dviraèiø pristatymas (paëmimas po kelionës) bet kur Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje;
 • Aprûpinimas dviraèiø marðrutø þemëlapiais ir kelioniø vadovais... 
 • VðÁ "DU RATAI" nuomoja Klaipëdoje (Naujoji uosto g. 3):
  Kelioninius (trekking) dviraèius “PANTHER" ("Rasant", "Sophy deLuxe", "Credo", "Regent", "Orion")  ir "KALKHOFF" ("Agattu 24" ir "Jubilee 7" ) - turistinëms kelionëms!
  Kalnø (MTB) dviraèius “PANTHER" ("AX/ASX-500", "PRO XR-555") - ekstremaliems pasivaþinëjimams ne tik gerais keliais! 
  Tandemà "PANTHER Curve" - dviratis dviems (vienas gali ir nemokëti vaþiuoti, bet iðmoks)!
  Triratæ rikðà "WINTHER Kangaroo"  (1 suaug. + 2 vaikams) - vienintelë tokia Lietuvoje, pagaminta Danijoje!
  Vaikiðkus dviraèius "PANTHER Jockey Alu" - savarankiðkoms kelionëms su tëvais!
  Vienrates tandemines priekabas (trailer-bike) 5-10 m. amþiaus vaikui - vis dar naujiena Lietuvoje!
  Dvirates priekabas “WINTHER Dolphin 1-2 vaikams iki 5 m. - kiekvieno maþylio svajonë!
  Vienrates krovinines (iki 32 kg) turistines priekabas "BOB Yak" - pagaminta JAV!
  Këdutes vaikams, montuojamas ant dviraèio galo - trumpoms iðvykoms su visa ðeima!
  Dviratininko ðalmus (S, M, L, XL dydþiai) - vaikams iki 18 m. (privaloma pagal KET) ir ne tik!
  Dviraèio kompiuteriukus „VDO (min. 5 funkcijos) - þinok savo greitá ir nuvaþiuotà atstumà!
  Turistinius neperðlampamus krepðius "ORTLIEB" - kelionëms be rûpesèiø per lietø!
  "ORTLIEB" krepðiø pardavimas - www.ortlieb.lt, [email protected]
  Ragø formos dviraèiø laikiklius 1-3 dviraèiø perveþimui automobiliu
  1-aðes ir 2-aðes priekabas mikro-/autobusams 13, 16 ir 21 dviraèio transportavimui

  Dël uþsakymø ir papildomos informacijos kreiptis:

  Klaipëdoje - VðÁ "DU RATAI"
  Mob. tel: (+370 614) 18695, (+370 615) 91773
  faksu: (8 46) 300145, El. paðtu: nuoma @ dviratis.lt
  Nuomos punktas Klaipëdos senamiestyje (nuo 2009.05.15): Naujoji Uosto g. 3 (prie Pilies tilto ir Senosios Smiltynës perkëlos)

  nuomos punktas Vilniuje
  Kontaktas Vilniuje: Frank'as Wurft, Mob. tel: (+370 699) 56009, faksu: (8 5) 2784074
  El. paðtu: [email protected]

  Kainoraðtis | Sàlygos

  Komentarai
  Komentar neparayta.
  Rayti komentar
  Prisijunkite, nordami parayti komentar.
  Reitingai
  Balsuoti gali tik nariai.

  Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

  Nra reiting.
  Prisijungti
  Nario vardas

  Slaptaodis  Dar ne narys?
  Registruokis

  Pamirai slaptaod?
  Paprayk naujo
  Facebook

  Praneðkite naujienà

  Paskutiniai straipsniai
  Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
  Reklama
  aukykla
  Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

  mert38
  18/07/2022 08:42
  freepornovideosite.net xxxmobilsex.net freexxxpornwap.com

  mert38
  07/07/2022 13:55
  trafo izolasyon malzemeleri transformerboard

  Ulonas
  19/04/2018 14:18
  Laba, čia gyvų yra?

  Plunas
  27/03/2018 18:54
  kas i kritine?

  akmenas
  25/02/2018 13:40
  hi

  aukyklos archyvas
  Reklama
  Skaitliukas
  Hey.lt lankomumo statistika
  Geriausi.Net !
  Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

  © MINAM.LT