Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-01-31 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-01-31 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-01-31 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-01-31 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-01-31 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-01-31 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-01-31 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-01-31 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-01-31 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-01-31 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-01-31 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-01-31 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Lenktyniniai dviraèiai

Matëte tokius „Tour de France” lenktynëse. Jie sukurti taip, kad kaip galima greièiau vaþiuotu kieta, asfaltuota danga. Gaminant ðiuos dviraèius daug ko atsisakyta, kad tik jie bûtø lengvesni ir pasiþymëtø itin gera aerodinamika. Lenktyniniuose dviraèiuose yra daug pavarø, taèiau jos padarytos taip arti viena kitos, kad dviratininkas galëtø pasirinkti tokià, kuri visiðkai atitiktø vaþiavimo sàlygas. Ant ðiø ratø sëdima gana stipriai susilenkus, kaip galima labiau sumaþinant vëjo pasiprieðinimà, o lenktos rankenos leidþia pasirinkti tinkamà pozicijà atsiþvelgiant á vaþiavimo sàlygas. Padangos labai siauros ir kietai pripûstos.

Lenktyniniø dviraèiø tipai:

Standartinis

Skirtas vaþinëjimui keliais. Dviratininko pozicija aerodinamiðka, nugara sulenkta, taèiau ne per daug, kad dar ir kelià bûtø galima matyti.

Sprinto dviratis 

Skirtas kaip galima greièiau áveikti tam tikro ilgio atkarpà. Dviratininkas tokiu dviraèiu vaþiuoja itin susilenkæs, naudodamasis rankenø pailginimais, kad tik kûnas daugiau pasiduotø á prieká. Daþnai ðiø dviraèiø priekiniai ratai bûna maþesni, idant vaþiavimo pozicija bûtø dar aerodinamiðkesnë.

Treko dviratis

Ðie dviraèiai skirti uþdaroms varþyboms, vaþiuojant ratais dviraèiø treku. Jie turi tik vienà fiksuotà pavarà (negalima sustoti mynus pedalø) ir jokiø stabdþiø, nors sulëtint greitá galima pradëjus lëèiau minti pedalus.

Ðiø dviraèiø charakteristikas nustato Tarptautinë dviraèiø sporto federacija: ji nusprendþia, kas leidþiama ir kas ne lenktynëse dalyvaujanèiam dviraèiui, o tai gali sukelti iðties daug ginèø. Tarkim, gulsèiomis vaþiuoti skirti dviraèiai paprastai greitesni nei lenktyniniai, taèiau TDSF juos uþdraudë dar 1928 metais.

Privalumai

Ant asfaltuoto pavirðiaus ðiais dviraèiais galite iðvystyti iðties didelá greitá. Plonos padangos ir dviratininko pozicija garantuoja kaip galima maþesná pasiprieðinimà.

Trûkumai

Kadangi lenktyniniai dviraèiai turi labai plonà rëmà (ypaè sëdynë), su jais gali bûti nepatogu vaþiuoti. Riedant akmenuotu, nelygiu pavirðiumi, kietai pripûstos padangos nesumaþina kratymo ir vibracijos, o sulenkta nugara gali netrukus atsilyginti skausmais tiek nugaroje, tiek sprande ir rieðuose.

Alfa.lt

Komentarai
gervaldas lapkriio 11 2009 13:29:04
;);)geras
pabrangiai lapkriio 01 2012 18:20:06
pamirsot paminet i dviraciu tipus gulincius ir triracius tokius kaip catrike 700 arba ice vortex manau po truputi europoje jie populereja galbut ateis ir i lietuva
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT