Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-01-31 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-01-31 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-01-31 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-01-31 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-01-31 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-01-31 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-01-31 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-01-31 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-01-31 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-01-31 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-01-31 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-01-31 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Kalnø dviratis

Ðiuo metu galite ásigyti ávairiausiø skirtingø tipø dviraèiø. Kartais sunku þinoti, koks dviratis geriausiai atitinka jûsø poreikius bei vaþinëjimo áproèius, taigi gali nutikti taip, kad ásigysite toká, kuris jums visiðkai netiks.

Èia stengsimës apibûdinti kiekvieno tipo dviratá, kam jis tinka, kokie jo privalumai ir trûkumai.

Kalnø dviraèiai

Kalnø dviraèiai turi tvirtà rëmà, gerus stabdþius, daug pavarø bei padangas su storu protektoriumi – visa tai puikiai tinka leistis iðvaþinëtais, nelygiais keliais. Vaþiuojant nugara laikoma gana staèiai, kad laiku pastebëtumëte kelyje esanèià kliûtá ir nenugriautumëte visø pakelës medþiø. Dabar kalnø dviraèiai daþniausiai turi amortizacijos sistemà – taip kur kas patogiau, be to, sukibimas su kelio danga didesnis. Taèiau kai kurie kalnø dviraèiai bûna ir be amortizuojanèios ðakës, kiti turi standþias galines pakabas, dar kiti bûna su pilna, galine ir priekine, amortizacija.

Artimas kalnø dviraèiui yra visureigis dviratis (ATB arba All Terrain Bike). Daþniausiai ðie dviraèiai bûna maþiau funkcionalûs uþ kalnø, skirti klaidþioti pakrantëmis, taèiau netinkami rimtoms iðvykoms sunkiomis sàlygomis á tokias vietas, kur nëra keliø.

Kalnø dviraèiø tipai:

XC tipo, arba skirti dviraèiø krosui

Ðie dviraèiai skirti tam, kà mes visi daþniausiai darome – pasivaþinëjimams miðkais. Jie turi amortizacijos sistemà, taèiau retai kada visiðkà, daþniausiai priekinæ amortizuojanèià ðakæ. Bûtinai turës gerus stabdþius ir pavaras. Tokie dviraèiai puikiai tinka sunkioms, gerai iðmintais takais trasoms.

Freeride dviratis

Sukurtas specialiai tiems, kurie ðventai tiki, kad ðis vaþinëjimo dviraèiu stilius kaþkuo skiriasi nuo kitø. Kaip Downhill dviratis, ðis turi visiðkà amortizacijos sistemà, taèiau yra kur kas lengvesnis. Pritaikytas greitam vaþiavimui raiþytomis vietovëmis bei ðokinëjimui nuo kalniukø bei skardþiø.

Downhill, arba greitam nusileidimui skirtas dviratis

Skirtas tik rimtai pakvaiðusiems. Greito nusileidimo esmë yra kuo greièiau nusileisti sudëtingais, daþnai þvyruotais arba klampiais takais. Tokie dviraèiai turi didelës eigos ir jautrius amortizatorius, labai tvirtà rëmà bei kitus komponentus, taip pat galingus stabdþius.

Trial dviraèiai

Trial trasoje reikia ne tik ðokinëti dviraèiu, taèiau atlikti ir kitokius sudëtingus veiksmus, pavyzdþiui, pusiausvyros laikymas stovint vietoje. Tokie dviraèiai turi maþus, bet labai tvirtus rëmus, daug pavarø bei gerus stabdþius.

Privalumai

Kalnø dviraèiai labai universalûs, galite jais kiekvienà dienà vaþiuoti á darbà ar paskaitas, o taip pat iðsiruoðti á þygá po Mongolijà. Be to, tokiø dviraèiø yra didþiulis pasirinkimas, o kaina taip pat svyruoja nuo ganëtinai pigiø iki ypaè brangiø. Pasirinkæ maþiau protektoriø turinèias padangas, galësite su tokiu dviraèiu leistis ir asfaltuota danga.

Trûkumai

Kalnø dviraèiams reikia daug papildomø detaliø, kad iðnaudotumëte visas jø galimybes: padangø be griovelio, purvasargiø, ðviesø. Pigesni dviraèiai su amortizacijos sistema daþniausiai yra tikras pinigø ðvaistymas, mat bûna labai sunkûs. Pigûs amortizatoriai apskritai daþnai bûna beverèiai.

 

A

Komentarai
nikuliuke balandio 03 2013 16:45:28
Man patinka "Freeride" dviraèio tipas smiley smiley
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nuostabu! Nuostabu! 100% [1 Balsas]
Labai gerai Labai gerai 0% [Nra bals]
Gerai Gerai 0% [Nra bals]
Patenkinamai Patenkinamai 0% [Nra bals]
Blogai Blogai 0% [Nra bals]
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT