Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-08-28 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-08-28 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-08-28 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-08-28 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-08-28 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-08-28 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-08-28 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-08-28 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-08-28 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-08-28 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-08-28 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-08-28 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviraèiø marðrutai Vilniuje ir aplink


 
Dviraèiø marðrutai Vilniuje ir aplink

kelio apraðymus galësite gauti su dviraèiø nuoma Vilniuje

kelio apraðymai yra kitam sezonui pasirodanèio Vilniaus miesto dviraèio takø-trasø þemëlapio ruoðiamø darbø variantai.

Iðvykoms kol kas tinkamiausiai “Briedþio” leidþiami Vilniaus apylinkiø þemëlapiai (nors juose nemaþai klaidø):
http://briedis.lt/products.details?productId=705

Juos galite ir ásigyti Hawaii Ekspress Dviraèio parduotuvëje (uþ 15 Lt)


 
dviraèio nuoma Vilniuje info èia
 

 
Bicycle Routes in and around Vilnius

the route description we may hand out with the bicycle rent in Vilnius

the route descriptios are working draft for the Cycling map Vilnius city and region which will apprear only after season...

The best maps for short trips around Vilnius are - in combination with the free route description below the following maps:
http://briedis.lt/products.details?productId=705

You may get them in Hawaii Ekspress Bicycle shop as well (for 15 Lt)


 
bicycle rent Vilnius info here
 
Easy only small parts with car traffic

100% without car traffic is not possible

km links
 
Pradedantiems ~10-20 km (one way, viena kryptis)
 
15-20
 
1 Verkiai
 

- to the Green Lakes (... and Europe Centre Sculpture Park)

route description (in English)

- prie Þaløjø eþerø
 

kelio apraðymas ( Lietuviø k. ) / 


 
www.pavilniai-verkiai.lt

www.europosparkas.lt

2 Belmontas

new map (in yellow: main route) / naujas þemëlapis (geltona: pagrindinë trasa)     
NEW! route profile (for main route)     
old map / senas þemëlapis     

kelio apraðymas (su þemelapiu) ( Lietuviø k. )

route description (with map)(in English)
route description (without map)(in English only)


 
www.pavilniai-verkiai.lt
3 Neries RP, Kairojo kranto / left bank
 
www.neriesparkas.lt
4 Kairënai ir eþerai / forest lakes

Lietuviðkas kelio apraðymas
 

Beschreibung auf Deutsch (Überblick)

English description with maps of this route

30
 

 

 

 

 

 
MTB not long, but not very easy (Road conditions & profile)
 

 
Kalnø ne ilgieji, bet ir ne paprasti dël prastos dangos bei aukðèio profilio
 

 
5 Trakai (aplink eþerus / around the lakes)
 
www.trakai.lt
6 Ðveicarijos Parkas – Rokantiðkës
 
www.pavilniai-verkiai.lt
7 Paneriai Forest – Baltoji Vokë
 

 
8 Pilaitë – Salotës eþeras – Ðilënai
 

 

 

 

 

 
long more along roads (with car traffic)
 

 
ilgesnieji daugiau keliu (su maðinos srautu) >60
 
9 Medininkai
 

 
10 Dukstu/Kernave
 

 
11 Europos skulptûrø parkas – Nemenèinë
 
www.pavilniai-verkiai.lt

Ðaltinis: http://www.bicycle.lt/lt/main/vilnius/routes

Taisyta: http://www.minam.lt

Komentarai
FrankasW spalio 29 2008 07:50:28
jeigu kaþkà kopijuoji, reikia
a) atnaujinti
smiley nuorodyti ðaltiná
http://www.bicycle.lt/lt/main/vilnius/routes
admin spalio 30 2008 08:46:18
Sutvarkiau. smiley
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT